Văn phòng Đảng ủy

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
Nội dung chương trình buổi Lễ kết nạp Đảng (Theo điều lệ Đảng khóa XI)
Các văn bản của hồ sơ kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức