Văn phòng Đảng ủy

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
Nội dung chương trình buổi Lễ kết nạp Đảng (Theo điều lệ Đảng khóa XI)
Các văn bản của hồ sơ kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức
Biểu mẫu các văn bản kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức