Luật, Nghị định, Thông tư TĐKT

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Luật số: 39/2013/QH13: Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013
Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003