Phòng Hợp tác Quốc tế

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Giảm dần ]
Quy trình đón khách Quốc tế; Quy trình tổ chức Hội nghị, Hội thảo Quốc tế
Mẫu xác nhận Bằng, Bảng điểm đại học; Mẫu xác nhận bảng điểm Cao học; Tở trình gửi BGH, phòng HTQT xin tổ chức Hội nghị, Hội thảo Quốc tế;...