Tìm kiếm
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa trung tam ccpr

Tổng cộng có 5 kết quả được tìm thấy.

1. Quy trình phát triển nguồn tin
(Download:Các đơn vị trong trường/Thư viện Tạ Quang Bửu)
... đặt mua tài liệu thư viện: Các Khoa / Viện / Phòng ban / Trung tâm và bạn đọc của Thư viện điền vào biểu mẫu TVTQB.BM1.01 để yêu cầu Thư viện đặt mua các tài liệu cần thiết ...
2. Biểu mẫu đăng ký in danh thiếp Đơn vị, cá nhân
(Download:Các đơn vị trong trường/Trung tâm Truyền thông & QHCC)
Biểu mẫu đăng ký in danh thiếp Đơn vị, Cá nhân; ấn phẩm văn phòng dành cho Khoa/Viện, Trung tâm/Phòng ban  ...
3. Văn bản pháp luật tháng 7 năm 2017
(Đơn vị trong trường /Tin nội bộ)
... trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. Quyết định 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp trình độ cao đẳng với trình độ đài học, ...
4. Thông báo triển khai công tác nâng bậc lương trước thời hạn năm 2014
(Đơn vị trong trường /Phòng Tổ chức cán bộ)
... danh sách do Phòng TCCB gửi. Kết quả nộp lên Hội đồng lương trường thông qua Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 25/11/2014. Ghi chú: Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trung tâm tra ...
... hoặc tiếng Trung Quôc § Kiến thức về văn hóa và xã hội của các nước nói tiếng Anh 1.2 Khả năng: § Sử dụng thành thạo tiếng Anh chung § Sử dụng tiếng Anh thành thạo và hiệu quả trong các môi trường ...