Search Keyword: Total 2 results found.
Tag: SPKT Ordering

dfgf

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Tên chương trình:        Chương trình cử nhân song ngành Sư phạm Kỹ thuật

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo:     Sư phạm Kỹ thuật

Mã ngành: 52140214

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật

(Ban hành tại Quyết định số   562 /QĐ-ĐHBK-ĐTĐH  ngày  25 /04 /2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

 

Chuẩn đầu ra Chương trình cử nhân song ngành Sư phạm Kỹ thuật