Search Keyword: Total 8 results found.
Tag: CNSHCNTP Ordering

Tên chương trình: Kỹ sư  Kỹ thuật Sinh học

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật sinh học (Bio- Engineering)

Mã ngành: 52420202

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư kỹ thuật  (Engineer of Bio- Engineering, E.Eng)

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật Sinh học

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật sinh học (Bio- Engineering)

Mã ngành: 52420202

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Bio- Engineering, B Eng)

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật Thực phẩm

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật thực phẩm  (Food- Engineering)

Mã ngành: 52540101

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Food-Engineering, BEng)

 

Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Thực phẩm
Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư  Kỹ thuật Sinh học
Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Hệ thống thông tin 

VB4.BM1

Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật Thực phẩm
Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật Sinh học