Search Keyword: Total 12 results found.
Tag: CKĐL Ordering

Tên chương trình: Kỹ sư Cơ khí Động lực

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 52520103

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 

Tags: CKĐL kỹ sư

Tên chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật tàu thủy (Ship engineering)

Mã ngành:

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư kỹ thuật Tàu thủy

 

Tags: CKĐL kỹ sư

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật tàu thủy

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật tàu thủy ( Ship engineering)

Mã ngành: 52520122

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật Tàu thủy (Bachelor of Ship Engineering, BEng)

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật hàng không

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật hàng không

Mã ngành: 52520120

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật hàng không

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí Động lực

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 52520103

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật

 

Tên chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật hàng không

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật hàng không

Mã ngành: 52520120

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 

Tags: CKĐL kỹ sư
Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Hàng không
Tags: CKĐL kỹ sư
Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy
Tags: CKĐL kỹ sư
Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Cơ khí động lực
Tags: CKĐL kỹ sư
Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật Tàu thủy
Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật Hàng không
Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật Hàng không