Search Keyword: Total 6 results found.
Tag: KTHH Ordering

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật hoá học

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 52520301

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật (Bachelor of Engineering, BEng.)

 

Tên chương trình: Cử nhân Hoá học

Ngành đào tạo:          Hóa học

Mã ngành: 52440112

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân khoa học (Bachelor of Science, BSc)

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật in và truyền thông

Ngành đào tạo:          Xuất bản

Mã ngành: 52320401

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật

 

Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật in và truyền thông
Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật hoá học
Chuẩn đầu ra chương trình cử nhân hóa học