Search Keyword: Total 48 results found.
Tag: cử nhân Ordering

Tên chương trình: Chương trình Cử nhân Kỹ thuật điện tử-viễn thông

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Electronics and Communication Engineering)

Mã ngành: 52520207

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật điện

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật điện  (Electrical Engineering)

Mã ngành: 52520201

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

 

 Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  (Control Engineering and Automation)

Mã ngành: 52520216

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

 

Tên chương trình: Cử nhân Công nghệ điều khiển và tự động hóa

Ngành đào tạo:         Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Control and Automation Engineering Technology)

Mã ngành: 52510303

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân công nghệ  (Bachelor of Technology, BTech)

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật luyện kim

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật vật liệu kim loại

Mã ngành: 52520310

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật vật liệu

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật vật liệu  (Materials Engineering)

Mã ngành: 52520309

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật Nhiệt

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật Nhiệt

Mã ngành: 52520115

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật hoá học

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 52520301

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật (Bachelor of Engineering, BEng.)

 

Tên chương trình: Cử nhân Hoá học

Ngành đào tạo:          Hóa học

Mã ngành: 52440112

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân khoa học (Bachelor of Science, BSc)

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật in và truyền thông

Ngành đào tạo:          Xuất bản

Mã ngành: 52320401

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật

 

1. Tên chương trình đào tạo : Chương trình cử nhân Kỹ thuật Dệt

2. Ngành đào tạo: Kỹ thuật Dệt (Textile Engineering)

3. Mã ngành: 52540201

4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5. Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật

 

1. Tên chương trình đào tạo : Chương trình cử nhân Công nghệ May

2. Ngành đào tạo: Công nghệ May  (Garment Technology)

3. Mã ngành: 52540204

4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5. Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật Sinh học

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật sinh học (Bio- Engineering)

Mã ngành: 52420202

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Bio- Engineering, B Eng)

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật Thực phẩm

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật thực phẩm  (Food- Engineering)

Mã ngành: 52540101

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Food-Engineering, BEng)

 

dfgf

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Tên chương trình:        Chương trình cử nhân song ngành Sư phạm Kỹ thuật

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo:     Sư phạm Kỹ thuật

Mã ngành: 52140214

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật

(Ban hành tại Quyết định số   562 /QĐ-ĐHBK-ĐTĐH  ngày  25 /04 /2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

 

Tên chương trình: Cử nhân Toán Tin ứng dụng

Ngành đào tạo:          Toán Tin ứng dụng  (Applied Mathematics and Informatics)

Mã ngành:                 52460112

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật Máy tính và Truyền thông

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật máy tính (Computer Engineering)

Mã ngành: 52480102

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

 

Tên chương trình: Chương trình cử nhân Kỹ thuật Công nghệ thông tin

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 52480104

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật tàu thủy

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật tàu thủy ( Ship engineering)

Mã ngành: 52520122

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật Tàu thủy (Bachelor of Ship Engineering, BEng)

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật hàng không

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật hàng không

Mã ngành: 52520120

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật hàng không

 

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>