Search Keyword: Total 31 results found.
Tag: kỹ sư Ordering

Tên chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật tàu thủy (Ship engineering)

Mã ngành:

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư kỹ thuật Tàu thủy

 

Tags: CKĐL kỹ sư

Tên chương trình: Kỹ sư Cơ khí Động lực

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 52520103

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 

Tags: CKĐL kỹ sư

1. Tên chương trình đào tạo : Chương trình Kỹ sư Công nghệ may

2. Ngành đào tạo: Công nghệ May (Garment Technology)

3. Mã ngành: 52540204

4. Thời gian đào tạo: 5 năm

5. Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 

1. Tên chương trình đào tạo : Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật dệt

2. Ngành đào tạo: Kỹ thuật dệt (Textile Engineering)

3. Mã ngành: 52540201

4. Thời gian đào tạo: 5 năm

5. Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 

Tên chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật điện

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật điện  (Electrical Engineering)

Mã ngành: 52520201

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư (Engineer’s Degree)

 

Tên chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  (Control Engineering and Automation)

Mã ngành: 52520216

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư (Engineer’s Degree)

 

Tên chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật hàng không

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật hàng không

Mã ngành: 52520120

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 

Tags: CKĐL kỹ sư

Tên chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật phần mềm  (Software Engineering)

Mã ngành: 52520216

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 

1. Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Tiếng Anh Khoa học-Kỹ thuật và Công nghệ

2. Mã chương trình đào tạo: 601

3. Trình độ đào tạo: Đại học

4. Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh

5. Ngành đào tạo (tiếng Anh): English Language

6. Mã ngành: 52220201

7. Thời gian đào tạo: 4 năm

8. Tên bằng tốt nghiệp: Cử nhân tiếng Anh

9. Tên bằng tốt nghiệp (tiếng Anh): Bachelor of Art in English Language

 

Tên chương trình: Kỹ sư Toán Tin ứng dụng

Ngành đào tạo:          Toán Tin ứng dụng  (Applied Mathematics and Informatics)

Mã ngành:                 52460112

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư  (Engineer)

 

Tên chương trình: Kỹ sư  Kỹ thuật Sinh học

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật sinh học (Bio- Engineering)

Mã ngành: 52420202

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư kỹ thuật  (Engineer of Bio- Engineering, E.Eng)

 

Tên chương trình: Kỹ sư Hệ thống thông tin

Ngành đào tạo:     Hệ thống thông tin (Information Systems)

Mã ngành: 52480104

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư (Engineer)

 

Tên chương trình: Kỹ sư Truyền thông và mạng máy tính

Ngành đào tạo:          Truyền thông và mạng máy tính (Data Communication and Computer Network)

Mã ngành: 52480102

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư (Engineering)

 

 

Tên chương trình: Kỹ sư Vật lý kỹ thuật

Ngành đào tạo:          Vật lý kỹ thuật  (Engineering Physics)

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư  (Engineer)

 

Chuẩn đầu ra Chương trình Kỹ sư Công nghệ may
Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy
Tags: CKĐL kỹ sư
Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Hàng không
Tags: CKĐL kỹ sư
Chuẩn đầu ra Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật dệt

 

Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Toán tin ứng dụng

Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>