Search Keyword: Total 3 results found.
Tag: ĐTVT Ordering

Tên chương trình: Chương trình Cử nhân Kỹ thuật điện tử-viễn thông

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Electronics and Communication Engineering)

Mã ngành: 52520207

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

 

Chuẩn đầu ra Chương trình Cử nhân Kỹ thuật điện tử-viễn thông
Chuẩn đầu ra Chương trình Cử nhân Kỹ thuật điện tử-viễn thông