Search Keyword: Total 10 results found.
Tag: Điện Ordering

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật điện

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật điện  (Electrical Engineering)

Mã ngành: 52520201

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

 

Tên chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật điện

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật điện  (Electrical Engineering)

Mã ngành: 52520201

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư (Engineer’s Degree)

 

Tên chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  (Control Engineering and Automation)

Mã ngành: 52520216

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư (Engineer’s Degree)

 

 Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  (Control Engineering and Automation)

Mã ngành: 52520216

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

 

Tên chương trình: Cử nhân Công nghệ điều khiển và tự động hóa

Ngành đào tạo:         Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Control and Automation Engineering Technology)

Mã ngành: 52510303

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân công nghệ  (Bachelor of Technology, BTech)

 

Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Kỹ thuật điện
Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá - Viện điện
Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật điện
Chuẩn đầu ra Chương trình Cử nhân Công nghệ điều khiển và tự động hóa - Viện điện