Search Keyword: Total 8 results found.
Tag: Dệt May Ordering

1. Tên chương trình đào tạo : Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật dệt

2. Ngành đào tạo: Kỹ thuật dệt (Textile Engineering)

3. Mã ngành: 52540201

4. Thời gian đào tạo: 5 năm

5. Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 

1. Tên chương trình đào tạo : Chương trình Kỹ sư Công nghệ may

2. Ngành đào tạo: Công nghệ May (Garment Technology)

3. Mã ngành: 52540204

4. Thời gian đào tạo: 5 năm

5. Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 

1. Tên chương trình đào tạo : Chương trình cử nhân Kỹ thuật Dệt

2. Ngành đào tạo: Kỹ thuật Dệt (Textile Engineering)

3. Mã ngành: 52540201

4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5. Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật

 

1. Tên chương trình đào tạo : Chương trình cử nhân Công nghệ May

2. Ngành đào tạo: Công nghệ May  (Garment Technology)

3. Mã ngành: 52540204

4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5. Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật

 

Chuẩn đầu ra Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật dệt

 

Chuẩn đầu ra Chương trình Kỹ sư Công nghệ may
Chuẩn đầu ra Chương trình cử nhân Kỹ thuật Dệt