Search Keyword: Total 4 results found.
Tag: KHCN-Vật Liệu Ordering

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật vật liệu

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật vật liệu  (Materials Engineering)

Mã ngành: 52520309

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật luyện kim

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật vật liệu kim loại

Mã ngành: 52520310

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

 

Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật vật liệu
Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật luyện kim