Search Keyword: Total 1 results found.
Tag: KHCN-Nhiệt Lạnh Ordering

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật Nhiệt

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật Nhiệt

Mã ngành: 52520115

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)