Search Keyword: Total 4 results found.
Tag: ToanUD Ordering

Tên chương trình: Cử nhân Toán Tin ứng dụng

Ngành đào tạo:          Toán Tin ứng dụng  (Applied Mathematics and Informatics)

Mã ngành:                 52460112

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

 

Tên chương trình: Kỹ sư Toán Tin ứng dụng

Ngành đào tạo:          Toán Tin ứng dụng  (Applied Mathematics and Informatics)

Mã ngành:                 52460112

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư  (Engineer)

 

Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Toán tin ứng dụng
Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Toán tin ứng dụng