Search Keyword: Total 2 results found.
Tag: Ngoại Ngữ Ordering

1. Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Tiếng Anh Khoa học-Kỹ thuật và Công nghệ

2. Mã chương trình đào tạo: 601

3. Trình độ đào tạo: Đại học

4. Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh

5. Ngành đào tạo (tiếng Anh): English Language

6. Mã ngành: 52220201

7. Thời gian đào tạo: 4 năm

8. Tên bằng tốt nghiệp: Cử nhân tiếng Anh

9. Tên bằng tốt nghiệp (tiếng Anh): Bachelor of Art in English Language

 

Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Tiếng Anh