Chương trình cử nhân song ngành Sư phạm Kỹ thuật PDF. In Email
Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 09:54

dfgf

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Tên chương trình:        Chương trình cử nhân song ngành Sư phạm Kỹ thuật

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo:     Sư phạm Kỹ thuật

Mã ngành: 52140214

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật

(Ban hành tại Quyết định số   562 /QĐ-ĐHBK-ĐTĐH  ngày  25 /04 /2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

 

1           Chuẩn đầu ra – Kết quả mong đợi

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân song ngành Sư phạm Kỹ thuật của Trường ĐHBK Hà Nội đạt được các yêu cầu chuẩn đầu ra của ngành Kỹ thuật theo học, đồng thời phải có được:

1. Khả năng hướng dẫn và hỗ trợ người học như:

1.1  Mô tả những hiểu biết cơ bản về nguyên tắc, bản chất, mục đích và phạm vi của công việc hướng dẫn và hỗ trợ người học;

1.2  Nhận biết được nhu cầu của người học để kịp thời đưa ra những hỗ trợ và hướng dẫn chính xác;

1.3  Cập nhật và thực hiện những chính sách, nội quy của nhà nước và cơ sở đào tạo về hướng dẫn và hỗ trợ người học;

2. Khả năng lập kế hoạch và chuẩn bị dạy học như:

2.1  Mô tả những hiểu biết cơ bản về lập kế hoạch dạy học và lý thuyết về việc học, dạy và đánh giá;

2.2  Lập kế hoạch dạy học trong lĩnh vực chuyên môn đáp ứng nhu cầu của người học và mục tiêu dạy học;

2.3  Phát triển, đánh giá và lựa chọn các nguồn tài liệu dạy học;

3. Khả năng sử dụng các hình thức tổ chức dạy học như:

3.1  Mô tả những nguyên tắc, các hình thức và phương pháp tổ chức dạy học lý thuyết và dạy học thực hành;

3.2  Thực hiện hiệu quả các hình thức tổ chức dạy học để khuyến khích học và tự học ở các trình độ khác nhau;

3.3  Có hành vi ứng xử sư phạm tích cực để khuyến khích việc học tập ở người học;

4. Khả năng sử dụng các phương pháp kiểm tra - đánh giá như:

4.1  Mô tả những hiểu biết cơ bản về khái niệm, mục đích, các nguyên tắc, công cụ của kiểm tra -đánh giá;

4.2  Thiết kế, tạo ra, lựa chọn và sử dụng các công cụ và phương pháp kiểm tra - đánh giá đáp ứng mục tiêu dạy học;

4.3  Sử dụng những kết quả kiểm tra - đánh giá để khuyến khích học tập, xác nhận kết quả và thông báo hiệu quả của quá trình học và dạy;

5. Khả năng đáp ứng để phát triển chuyên môn và nghiệp vụ như:

5.1  Mô tả những hiểu biết về vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của người giáo viên tại cơ sở đào tạo;

5.2  Xem xét nhu cầu phát triển chuyên môn và lập ra những hoạt động phát triển chuyên môn để đạt được các mục đích của cá nhân, tập thể và tổ chức.

6. Khả năng nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giáo dục kỹ thuật và dạy nghề

6.1  Mô tả những hiểu biết cơ bản về việc lập kế hoạch, phương pháp thực hiện, cách thức tiến hành và tổ chức quản lý đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật và dạy nghề.

6.2  Triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật và dạy nghề.

7. Khả năng thực hành và hướng dẫn thực hành kỹ thuật và nghề nghiệp

7.1  Mô tả những hiểu biết để thực hiện các kỹ năng thực hành kỹ thuật và nghề nghiệp cũng như hướng dẫn thực hành nghề như các kiến thức liên quan, quy trình thực hiện, yêu cầu thực hiện, an toàn lao động…;

7.2  Thực hiện thành thạo các thao tác thực hành kỹ thuật và nghề nghiệp cơ bản;

7.3   Hướng dẫn thực hành kỹ thuật và nghề nghiệp cơ bản.

2           Mức độ đóng góp cho đầu ra của chương trình đào tạo

Tên học phần

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

Tâm lý học nghề nghiệp

GD

GT

GT

GD

GD

SD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

 

 

 

 

 

Giáo dục học nghề nghiệp

GD

GD

GT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD

GD

 

 

 

 

 

Lý luận dạy học đại cương

GT

GT

 

GD

GT

GD

GD

GD

GT

GD

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

GT

Công nghệ dạy học

 

 

 

GT

SD

GD

GT

 

 

GT

GT

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hành nghề cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD

GD

 

Kỹ năng dạy học

 

 

 

SD

GD

GD

SD

GD

GD

SD

GD

GT

 

 

 

 

SD

 

GD

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD

GD

 

 

 

Thực hành công nghệ dạy học 1: Thiết kế phim dạy học

 

 

 

 

SD

GD

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hành Công nghệ dạy học 2: Thiết kế hypermedia trong dạy học

 

 

 

 

SD

GD

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hành công nghệ dạy học 3: Tổ chức quá trình dạy học trên mạng

 

 

 

 

SD

GD

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp hướng dẫn học tập

GD

GT

GT

GD

SD

SD

GD

GD

GD

 

 

 

SD

SD

 

 

 

 

 

Kỹ năng mềm

 

GD

 

 

 

 

SD

GT

GD

 

 

 

GT

GD

GD

GT

 

 

 

Chuyên đề Sư phạm: Lý thuyết thiết kế chương trình đào tạo

 

 

 

SD

SD

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý luận dạy học chuyên ngành kỹ thuật

SD

SD

 

SD

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

GT

 

 

 

GD

 

 

Thực hành giảng dạy trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

SD

SD

SD

SD

GD

GD

SD

GD

GD

SD

GD

GT

GT

GT

 

 

SD

SD

GD

Thực tập sư phạm

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

 Tải file: Chuẩn đầu ra Chương trình cử nhân song ngành Sư phạm Kỹ thuật

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 09:56