Cử nhân Tiếng Anh Khoa học-Kỹ thuật và Công nghệ PDF. In Email
Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 09:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

1. Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Tiếng Anh Khoa học-Kỹ thuật và Công nghệ

2. Mã chương trình đào tạo: 601

3. Trình độ đào tạo: Đại học

4. Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh

5. Ngành đào tạo (tiếng Anh): English Language

6. Mã ngành: 52220201

7. Thời gian đào tạo: 4 năm

8. Tên bằng tốt nghiệp: Cử nhân tiếng Anh

9. Tên bằng tốt nghiệp (tiếng Anh): Bachelor of Art in English Language

A. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH (dựa trên Tiêu chuẩn 2 của CDIO)

Cử nhân tốt nghiệp chương trình Cử nhân Tiếng Anh Khoa học - Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phải có được:

1.     Khả năng sử dụng ngôn ngữ:

1.1 Kiến thức:

§  Kiến thức cơ bản về bản chất và đặc điểm của ngôn ngữ nói chung

§  Kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ Anh (hệ thống ngữ pháp, từ vựng, phát âm…), đặc biệt là kiến thức về tiếng Anh sử dụng trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ; kiến thức về ngôn ngữ của một trong các ngoại ngữ khác như Tiếng Nhật, tiếng Pháp hoặc tiếng Trung Quôc

§ Kiến thức về văn hóa và xã hội của các nước nói tiếng Anh

1.2 Khả năng:

§ Sử dụng thành thạo tiếng Anh chung

§ Sử dụng tiếng Anh thành thạo và hiệu quả trong các môi trường làm việc thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

§ Sử dụng ở mức độ giao tiếp một trong các ngoại ngữ khác như Tiếng Nhật, tiếng Pháp hoặc tiếng Trung Quôc

2. Khả năng biên dịch, phiên dịch tiếng Anh và đảm nhận các công tác khác:

2.1  Kiến thức:

§ Kiến thức cơ bản về mục đích, bản chất, phạm vi và nguyên tắc của công việc biên dịch và phiên dịch tiếng Anh

§ Kiến thức cơ bản về mục đích, bản chất, phạm vi và nguyên tắc của công việc biên dịch và phiên dịch tiếng Anh trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật và công nghệ.

2.2  Khả năng:

§  Biên dịch các tài liệu như các bài báo, hợp đồng, báo cáo giao dịch …

§  Phiên dịch đuổi và cabin trong các hội thảo, khoá học, giao dịch trực tiếp

3. Khả năng giảng dạy tiếng Anh:

3.1 Kiến thức cơ bản về mục đích, bản chất, phạm vi và nguyên tắc của công việc dạy học.

3.2 Khả năng:

§ Hỗ trợ và hướng dẫn người học

§ Xây dựng chương trình môn học

§ Xây dựng giáo án

§ Xây dựng, đánh giá và lựa chọn các nguồn tài liệu dạy học

§ Sử dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến

§ Thiết kế, lựa chọn và sử dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp.

4. Khả năng nghiên cứu khoa học về lĩnh vực ngôn ngữ và quản lý giáo dục:

4.1 Hiểu biết cơ bản về việc lập kế hoạch, phương pháp thực hiện, cách thức tiến hành và tổ chức quản lý đề tài nghiên cứu khoa học.

4.2 Triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học.

5. Khả năng áp dụng các kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

5.1  Làm việc độc lập, chủ động, sáng tạo

5.2  Làm việc theo nhóm

5.3  Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

6. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

6.1 Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6.2 Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ

Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

B.    ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

 

Chương trình đào tạo Cử nhân Tiếng Anh KH-KT và Công nghệ

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA

(GD: Giảng dạy – GT: Giới thiệu – SD: Yêu cầu sử dụng)

MÃ HP

TÊN HP

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

 

Lý luận chính trị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD

 

 

Giáo dục thể chất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD

 

Giáo dục quốc phòng-A.ninh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD

 

Ngoại ngữ II (Chọn 1 trong 4 nhóm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL1411 

Tiếng Nga I

GD

GD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL1412 

Tiếng Nga II

GD

GD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL1413 

Tiếng Nga III

GD

GD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL1414 

Tiếng Nga IV

GD

GD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL1421

Tiếng Pháp I

GD

GD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL1422

Tiếng Pháp II

GD

GD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL1423

Tiếng Pháp III

GD

GD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL1424

Tiếng Pháp IV

GD

GD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL1431

Tiếng Nhật I

GD

GD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL1432

Tiếng Nhật II

GD

GD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL1433

Tiếng Nhật III

GD

GD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL1434

Tiếng Nhật IV

GD

GD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL1441

Tiếng Trung Quốc I

GD

GD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL1442

Tiếng Trung Quốc II

GD

GD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL1443

Tiếng Trung Quốc III

GD

GD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL1444

Tiếng Trung Quốc IV

GD

GD

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

Kiến thức đại cương khối ngành ngoại ngữ bắt buộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT1130 

Tin học Đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD

 

 

FL1310 

Dẫn luận ngôn ngữ học

GD

 

 

GT

 

 

GT

GT

SD

SD

SD

 

 

FL1320 

Cở sở văn hoá Việt Nam

 

 

 

SD

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

Kiến thức đại cương khối ngành ngoại ngữ tự chọn (chọn 6 TC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED3070 

Nhập môn KHCN

 

 

 

SD

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

ED3080 

Nhập môn KHTN

 

 

 

SD

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

EM3250 

Kinh tế học đại cương

 

 

 

SD

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

EV3305 

Môi trường và con người

 

 

 

SD

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL3560 

Lý thuyết Tiếng Việt

GD

 

SD

SD

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL3570

Kỹ năng giao tiếp  cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

SD

GD

GD

 

 

FL1330 

Tiếng Việt thực hành

GD

 

SD

SD

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

Cơ sở và cốt lõi của ngành bắt buộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL3011

Kỹ năng nói tiếng Anh I

GD

GD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL3012

Kỹ năng nói tiếng Anh II

GD

GD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL3013

Kỹ năng nói tiếng Anh III

GD

GD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

GD

 

 

FL3021

Kỹ năng nghe tiếng Anh I

GD

GD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL3022

Kỹ năng nghe tiếng Anh II

GD

GD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL3023

Kỹ năng nghe tiếng Anh III

GD

GD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL3031

Kỹ năng đọc tiếng Anh I

GD

GD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL3032

Kỹ năng đọc tiếng Anh II

GD

GD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL3033

Kỹ năng đọc tiếng Anh III

GD

GD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL3041

Kỹ năng viết tiếng Anh I

GD

GD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL3042

Kỹ năng viết tiếng Anh II

GD

GD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL3043

Kỹ năng viết tiếng Anh III

GD

GD

SD

SD

SD

SD

 

GD

SD

SD

SD

 

 

FL3210 

Ngữ âm và âm vị học

GD

GD

 

SD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL3220 

Từ vựng học

GD

GD

 

SD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL3230 

Ngữ pháp tiếng Anh

GD

GD

 

SD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL3340 

Đối chiếu ngôn ngữ

GD

SD

 

SD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL3250 

Văn hoá xã hội Anh

GD

SD

 

SD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL3260 

Văn hoá xã hội Mỹ

GD

SD

 

SD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL3282 

Văn học Anh-Mỹ

GD

SD

 

SD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL3080

P.P.nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

GD

GD

 

 

SD

SD

SD

 

 

FL3051

Tiếng Anh  KT điện-điện tửI

GD

GD

 

SD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL3052

TA CN thông tin và truyền thông I

GD

GD

 

SD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL3053

Tiếng Anh cơ khí và KH vật liệu I

GD

GD

 

SD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL3054

Tiếng Anh hoá-môi trường I

GD

GD

 

SD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL3055 

Tiếng Anh kinh tế và kinh doanh I

GD

GD

 

SD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4061

Lý thuyết dịch

SD

SD

GD

GD

 

GT

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4062

Dịch nói I

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4071 

Dịch viết I

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

Tự chọn theo định hướng (chọn 1 HP/nhóm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 1: Dịch nói II (Chọn 3 TC)

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4010

Dịch nói II TA KT Điện-Điện tử

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4020

Dịch nói II TA CNTT và TT

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4030

Dịch nói II TA Cơ khí và KH VL

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4040

Dịch nói II TA  KT và KD

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4050

Dịch nói II TA Hóa Môi trường

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

 

Nhóm 2: Dịch viết II (Chọn 3 TC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL4011

Dịch viết II TA KT Điện-điện tử

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4021

Dịch viết II TA CNTT và TT

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4031

Dịch viết II TA CK và KHVL

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4041

Dịch viết II TA KT và KD

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4081

Dịch viết II TA Hóa Môi trường

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

 

Nhóm 3: Dịch nói III (Chọn 4 TC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL4012

Dịch nói III TA KT Điện-Điện tử

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4022

Dịch nói III TA CNTT và TT

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4032

Dịch nói III TA Cơ khí và KH VL

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4042

Dịch nói III TA  KT và KD

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4082

Dịch nói III TA Hóa Môi trường

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

 

Nhóm 4: Dịch Viết III (Chọn 4 TC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL4013

Dịch viết III TA KT Điện-điện tử

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4023

Dịch viết III TA CNTT và TT

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4033

Dịch viết III TA CK và KHVL

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4043

Dịch viết III TA KT và KD

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

FL4083

Dịch viết III TA Hóa Môi trường

SD

SD

SD

GD

 

SD

 

GT

SD

SD

SD

 

 

 

Tải file: Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 09:53