Kỹ sư Toán Tin ứng dụng PDF. In Email
Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 09:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Tên chương trình: Kỹ sư Toán Tin ứng dụng

Ngành đào tạo:          Toán Tin ứng dụng  (Applied Mathematics and Informatics)

Mã ngành:                 52460112

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư  (Engineer)

A. Chuẩn đầu ra của chương trình

1. Các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Toán học, Toán học ứng dụng và Tin học để đáp ứng tốt các công việc đặc thù của liên ngành Toán-Tin và các ngành có liên quan:

1.1 Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán học, Tin học và khoa học cơ bản để mô tả, tính toán và mô phỏng quản lý các hệ thống, các quá trình công nghệ, xây dựng các phần mềm ứng dụng;

1.2 Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành Toán-Tin ứng dụng để nghiên cứu,  phân tích và đưa ra giải pháp cho một số vấn đề trong Kỹ thuật, Công nghiệp, Kinh tế, Tài chính, v.v...

1.3 Có khả năng thiết lập cơ sở lý thuyết của vấn đề, mô hình hóa Toán học, và tìm cách giải quyết vấn đề trong các lĩnh vực đa dạng và luôn biến đổi của thực tế khoa học và đời sống kinh tế - xã hội.

2.  Kỹ năng và phẩm chất chuyên nghiệp cần thiết để có thể thành công trong sự nghiệp:

2.1  Khả năng tư duy phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống tính toán, thông tin quản lý cũng như các chương trình phần mềm ứng dụng để giải quyết các vấn đề Toán học và Tin học nảy sinh trong thực tiễn;

2.2  Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức;

2.3  Tư duy hệ thống và tư duy phê phán;

2.4  Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc;

2.5Khả năng điều chỉnh, thích nghi với nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau và thích ứng với sự phát triển của khoa học tính toán và công nghệ;

2.6Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp;

2.7Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời.

3.   Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc có hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1  Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành và quốc tế); Khả năng hòa nhập, có ý chí vươn lên và khả năng tự nâng cao trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp.

 

3.2  Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại;

3.3  Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc (đạt điểm TOEIC ≥ 450);

3.4  Khả năng tổng hợp, cải tiến, sáng tạo công nghệ và kỹ thuật mới.

 

4.  Khả năng tư duy phân tích, thiết kế, xây dựng, phát triển các dự án và các sản phẩm ứng dụng Toán học và Công nghệ thông tin:

4.1  Khả năng xây dựng và phát triển các dự án, các hệ thống cũng như các giải pháp, các sản phẩm ứng dụng Toán học và Công nghệ thông tin theo nhu cầu thực tế của một số bài toán khoa học - kỹ thuật, Kinh tế, Tài chính, Quản lý, v.v...

4.2  Khả năng giảng dạy và nghiên cứu Toán học ứng dụng và Tin học trong các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu;

4.3  Khả năng tiếp tục theo học sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) về Toán học, Toán-Tin và Công nghệ thông tin, Kinh tế và một số ngành khoa học khác.

5.   Phẩm chất chính trị và ý thức phục vụ nhân dân tốt, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1  Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5.2  Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


B. Đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong chương trình

CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ

TOÁN TIN ỨNG DỤNG

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
(GD: Giảng dạy - GT: Giới thiệu - SD:
Sử dụng, rèn luyện)

MÃ HP

KHỐI KIẾN THỨC / TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2 

 

Lý luận chính trị, quản trị học

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

Giáo dục thể chất

GD

Giáo dục quốc phòng-an ninh

GD

 

Ngoại ngữ

GT

GT

GD

Toán và khoa học cơ bản

GD

GT

GT

Cơ sở và cốt lõi ngành

MI1150

Đại số đại cương

GD

SD

SD

GD

SD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

 

GD

SD

GT

 

 

MI3010

Toán rời rạc

 

 

GT

 

 

 

GD

 

 

 

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

MI2060

Cơ sở Giải tích hàm

 

 

GT

GT

SD

GT

GT

 

 

 

 

SD

 

 

 

SD

SD

 

 

MI2000

Nhập môn Toán Tin

GD

GT

GT

SD

GD

SD

SD

 

SD

GT

GD

SD

SD

 

GT

GT

GT

 

 

MI3030

Xác suất Thống kê

GT

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

 

 

SD

 

 

 

SD

SD

 

 

MI3040

Giải tích số

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

 

 

GD

GD

 

 

 

SD

SD

 

 

MI3050

Các phương pháp tối ưu

GD

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

SD

SD

SD

 

 

MI3310

Kỹ thuật lập trình

GD

SD

SD

GD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

 

 

GD

GD

GT

 

 

MI3350

Lý thuyết xác suất

GT

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

 

 

SD

 

 

 

SD

SD

 

 

MI3320

Các phương pháp tối ưu I

GD

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

SD

SD

SD

 

 

MI3070

Phương trình đạo hàm riêng

SD

SD

SD

GD

SD

GD

SD

SD

GT

SD

SD

SD

GT

 

GT

GT

GD

 

 

MI3060

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

GT

GT

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GT

GT

SD

GT

 

GD

GT

GT

 

 

MI3330

Các phương pháp tối ưu II

GD

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

SD

SD

SD

 

 

MI3360

Thống kê toán học

GT

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

 

 

SD

 

 

 

SD

SD

 

 

MI4090

Lập trình hướng đối tượng

SD

SD

SD

GD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

 

 

GD

GD

SD

 

 

MI3090

Cơ sở dữ liệu

 

SD

 

SD

GT

SD

SD

GT

 

GT

SD

SD

GT

 

SD

GT

GT

 

 

MI3370

Hệ điều hành

 

 

GT

 

GD

 

GD

 

 

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

MI3080

Giải tích phức và ứng dụng

 

SD

GT

GT

 

 

GT

 

GT

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

 

MI4010

Lý thuyết otomat và ngôn ngữ hình thức

GD

SD

SD

GD

SD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

 

GD

SD

GT

 

 

MI4060

Hệ thống và Mạng máy tính

 

 

GT

 

 

 

GD

 

 

 

 

SD

 

 

SD

 

 

 

 

MI4020

Phân tích số liệu

GD

GT

GT

GD

GD

GT

GT

SD

SD

GT

SD

SD

SD

 

SD

SD

SD

 

 

MI4030

Mô hình toán kinh tế

GD

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

SD

SD

SD

 

 

MI4080

Phương pháp sai phân

GT

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

 

 

SD

 

 

 

SD

SD

 

 

MI3120

Phân tích và thiết kế hệ thống

 

SD

 

GD

SD

GD

 

 

 

 

SD

SD

 

 

GD

 

 

 

 

MI4100

Bảo mật dữ liệu và độ phức tạp thuật toán

GD

SD

SD

GD

SD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

 

GD

SD

GT

 

 

MI4312

Cơ sở toán học của hệ mờ

GT

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

 

 

SD

 

 

 

SD

SD

 

 

MI4050

Chuỗi thời gian

GD

GT

GT

GD

GD

GT

GT

SD

SD

GT

SD

SD

SD

 

SD

SD

SD

 

 

MI4311

Tối ưu tổ hợp I

 

GT

GT

 

SD

 

 

 

 

 

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

MI4321

Phương pháp phần tử hữu hạn

 

 

GT

GT

SD

GT

GT

 

 

 

 

SD

 

 

 

SD

SD

 

 

MI4160

Lập trình tính toán

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

 

 

GD

GD

 

 

 

SD

SD

 

 

MI4332

Lập trình 3D

GD

SD

SD

GD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

 

 

GD

GD

GT

 

 

MI4342

Kiến trúc máy tính

 

SD

 

 

SD

GT

GT

 

 

 

 

SD

 

 

SD

 

 

 

 

MI3380

Đồ án I

GD

GD

GD

SD

SD

GT

SD

GT

SD

GT

GT

SD

 

 

GT

GT

GT

 

 

MI3390

Đồ án II

GD

GD

GD

SD

SD

GT

SD

GT

SD

GT

GT

SD

 

 

GT

GT

GT

 

 

MI4331

Xêmina I (Toán ứng dụng)

GT

GT

GT

GD

SD

GT

SD

GT

GT

GT

SD

SD

SD

 

GT

GT

GT

 

 

MI4352

Xêmina II (Tin ứng dụng)

GT

GT

GT

GD

SD

GT

SD

GT

GT

GT

SD

SD

SD

 

GT

GT

GT

 

 

MI5010

Điều khiển tối ưu

GT

GD

GT

SD

SD

GD

SD

 

SD

GT

SD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

 

 

MI5020

An toàn máy tính

SD

SD

GT

SD

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GT

 

 

MI4140

Cơ sở dữ liệu nâng cao

GD

SD

 

SD

GD

SD

SD

SD

GT

GT

SD

GD

SD

SD

GD

SD

SD

 

 

MI5040

Các mô hình ngẫu nhiên và ứng dụng

GD

GT

GT

GD

GD

GT

GT

SD

SD

GT

SD

SD

SD

GD

SD

SD

SD

 

 

MI5050

Đồ án III

GD

GD

GD

SD

SD

GT

SD

GT

SD

GT

GT

SD

 

 

GT

GT

GT

 

 

 

Tự chọn bắt buộc (Chuyên ngành KS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI5060

Lôgic thuật toán

GD

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

GT

SD

SD

SD

 

 

MI5070

Xử lý tín hiệu số và ứng dụng

 

 

 

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GD

GD

GD

 

 

MI5080

Phương pháp số hiện đại

 

 

 

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GD

GD

GD

 

 

MI5090

Phương trình vi phân và hệ động lực

 

 

GT

GT

SD

GT

GT

 

 

 

 

SD

 

GT

 

SD

SD

 

 

MI5100

Mô hình mô phỏng các hệ sinh thái

GT

GT

SD

SD

GD

GT

GT

 

 

 

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

 

 

MI4210

Hệ hỗ trợ quyết định

GT

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

 

 

SD

 

GD

 

SD

SD

 

 

MI4150

Lý thuyết nhận dạng

GT

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

 

 

SD

 

GT

 

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI4800 

Thực tập kỹ thuật

GD

GD

GD

SD

SD

GT

SD

GT

SD

GT

GT

SD

GT

GT

GT

 

MI5900 

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

GD

GD

GD

SD

SD

GT

SD

GT

SD

GT

GT

SD

GT

GT

GT

  

 

 

 

Hà Nội, ngày   12   tháng 4    năm 2012

 

VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

 

 Tải file: Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Toán tin ứng dụng

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 09:32