Cử nhân Kỹ thuật Nhiệt PDF. In Email
Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 10:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật Nhiệt

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật Nhiệt

Mã ngành: 52520115

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

A. Chuẩn đầu ra của chương trình

 

Cử nhân Kỹ thuật Nhiệt tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội phải có được:

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực kỹ thuật nhiệt - lạnh như: hệ thống lạnh, điều hoà không khí, lò hơi, hệ thống cung cấp nhiệt cho toà nhà và công nghiệp, thiết bị sấy, các loại lò công nghiệp, thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị chưng cất cô đặc, tua bin hơi nước, tua bin khí, bơm quạt máy nén, nhà máy nhiệt điện và điện nguyên tử, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, quản lý năng lượng, năng lượng tái tạo, các hệ thống xử lí nước thải, khí thải của các dây chuyền công nghệ liên quan.

1.1   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán và khoa học cơ bản để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống và quá trình nhiệt - lạnh như: hệ thống lạnh và điều hoà không khí, hệ thống cung cấp nhiệt, nhà máy nhiệt điện và điện nguyên tử,..., các sản phẩm kỹ thuật nhiệt - lạnh như: lò hơi, lò công nghiệp, thiết bị sấy, thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị chưng cất cô đặc, thiết bị sử dụng và biến đổi năng lượng tái tạo, tua bin hơi nước, tua bin khí, bơm quạt máy nén,...

1.2   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở của ngành học để nghiên cứu và phân tích các hệ thống và quá trình nhiệt - lạnh như: hệ thống lạnh và điều hoà không khí, hệ thống cung cấp nhiệt, nhà máy nhiệt điện và điện nguyên tử,..., các sản phẩm kỹ thuật nhiệt - lạnh như: lò hơi, lò công nghiệp, thiết bị sấy, thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị chưng cất cô đặc, thiết bị sử dụng và biến đổi năng lượng tái tạo, tua bin hơi nước, tua bin khí, bơm quạt máy nén,...

1.3   Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi của ngành học kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các hệ thống và quá trình nhiệt - lạnh như: hệ thống lạnh và điều hoà không khí, hệ thống cung cấp nhiệt, nhà máy nhiệt điện và điện nguyên tử,..., các sản phẩm kỹ thuật nhiệt - lạnh như: lò hơi, lò công nghiệp, thiết bị sấy, thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị chưng cất cô đặc, thiết bị sử dụng và biến đổi năng lượng tái tạo, tua bin hơi nước, tua bin khí, bơm quạt máy nén,...

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật

2.2 Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

2.3 Tư duy hệ thống và tư duy phê bình

2.4 Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc

2.5 Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

2.6 Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1 Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành)

3.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3.3 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.

4. Năng lực tham gia xây dựng và phát triển hệ thống, giải pháp trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt - lạnh như: hệ thống lạnh và điều hoà không khí, hệ thống cung cấp nhiệt, nhà máy nhiệt điện và điện nguyên tử,..., các sản phẩm kỹ thuật nhiệt - lạnh như: lò hơi, lò công nghiệp, thiết bị sấy, thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị chưng cất cô đặc, tua bin hơi nước, tua bin khí, bơm quạt máy nén, thiết bị sử dụng và biến đổi năng lượng tái tạo,... phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường.

4.1 Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa.

4.2 Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án.

4.3 Năng lực tham gia thiết kế hệ thống, quá trình và sản phẩm kỹ thuật nhiệt - lạnh.

4.4 Năng lực tham gia thực thi, chế tạo và triển khai hệ thống, quá trình, sản phẩm kỹ thuật nhiệt - lạnh.

4.5 Năng lực vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống, quá trình, sản phẩm kỹ thuật nhiệt - lạnh.

5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1   Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.2   Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 


B. Đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong chương trình

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KỸ THUẬT NHIỆT

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
(GD: Giảng dạy - GT: Giới thiệu - SD:
Sử dụng, rèn luyện)

MÃ HP

KHỐI KIẾN THỨC / TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

 

Lý luận chính trị, quản trị học

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

Giáo dục thể chất

GD

Giáo dục quốc phòng-an ninh

GD

 

Ngoại ngữ

GT

GD

Toán và khoa học cơ bản

GD

GT

GT

Cơ sở và cốt lõi ngành

ME2015

Đồ họa kỹ thuật cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME2030

Cơ khí đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME2040

Cơ học kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET2010

Kỹ thuật điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE2010

Kỹ thuật điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HE2000

Nhập môn kỹ thuật Nhiệt - Lạnh

SD

SD

SD

GD

 

 

GD

GT

 

SD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

ME3190

Sức bền vật liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE3109

Điện tử tương tự và điện tử số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3210

Nguyên lý máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HE3013

Nhiệt động kỹ thuật

SD

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

HE3023

Truyền nhiệt

SD

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

HE3011

Cơ học chất lưu

GD

GD

GD

SD

GD

GT

GD

GD

GT

GT

GT

GD

GD

GT

GD

GD

GD

 

 

HE3022

Đo lường nhiệt

SD

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

HE3032

Lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt

SD

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

HE3033

Thiết bị trao đổi nhiệt

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

HE4023

Kỹ thuật cháy

SD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

GT

GT

GD

GD

GD

 

 

HE4134

Kỹ thuật lạnh

SD

SD

GD

GD

GT

GD

GT

GT

GT

 

GT

GT

GT

GD

GD

GT

GT

 

 

HE3017

Hệ thống cung cấp nhiệt

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

 

GT

 

GD

GT

SD

GT

GD

 

 

HE3001

Đồ án nhiệt - lạnh I

SD

SD

SD

SD

SD

GD

SD

GD

GT

SD

GT

GD

GT

GD

SD

GD

GD

 

 

HE4001

Đồ án nhiệt - lạnh II

SD

SD

SD

SD

SD

GD

SD

GD

GT

SD

GT

GD

GT

GD

SD

GD

GD

 

 

 

Tự chọn theo định hướng chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HE4021

Lò hơi

SD

GD

GD

GD

SD

GT

GT

GT

GT

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

SD

 

 

HE4031

Tua bin

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

HE4012

Nhà máy nhiệt điện

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

 

GT

 

GD

GT

SD

GT

GD

 

 

HE4081

Bơm Quạt Máy nén

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

HE4032

Hệ thống điều khiển quá trình nhiệt - lạnh

SD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

GT

GT

GD

GD

GD

 

 

Tự chọn theo định hướng chuyên ngành Máy & Thiết bị nhiệt lạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HE4033

Truyền chất và Kỹ thuật sấy

SD

SD

GD

GD

GT

GD

GT

GT

GT

 

GT

GT

GT

GD

GD

GT

GT

 

 

HE4208

Điều hoà không khí

SD

SD

GD

GD

GT

GD

GT

GT

GT

 

GT

GT

GT

GD

GD

GT

GT

 

 

HE4053

Lò công nghiệp

SD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

GT

GT

GD

GD

GD

 

 

HE4212

Máy và Thiết bị Lạnh

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

 

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

HE4032

Hệ thống điều khiển quá trình nhiệt - lạnh

SD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

GT

GT

GD

GD

GD

 

 

Tự chọn tự do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HE4000

Thực tập kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD

SD

 

 

SD

 

 

HE4900

Đồ án tốt nghiệp

 

 

 

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 10  tháng 4 năm 2012

 

VIỆN KH&CN NHIỆT - LẠNH

 Tải file: Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật nhiệt lạnh

Cập nhật ngày Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 10:41