Cử nhân Hoá học PDF. In Email
Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 10:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Tên chương trình: Cử nhân Hoá học

Ngành đào tạo:          Hóa học

Mã ngành: 52440112

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân khoa học (Bachelor of Science, BSc)

A. Chuẩn đầu ra của chương trình

Cử nhân tốt nghiệp ngành Cử nhân Hóa học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có được:

1.  Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong nhiều lĩnh vực rộng của ngành Hóa học:

1.1   Kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên (Toán, Lý…) khoa học xã hội ( Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế, Ngoại ngữ..).

1.2   Kiến thức cơ sở vững chắc,  nắm được các phương pháp nghiên cứu về hóa học, đặc biệt là các lĩnh vực cơ bản như hóa hữu cơ, hóa lý, hóa vô cơ, hóa phân tích

1.3   Kiến thức chung về các quá trình kỹ thuật hóa học (QTTB, Hóa kỹ thuật đại cương, kỹ thuật đo và kiểm tra quá trình hóa học) và áp dụng trong các quá trình sản xuất.

2.  Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1   Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong các quá trình hóa học và công nghệ hóa học.

2.2   Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu những kỹ thuật và sản phẩm mới của hóa học

2.3   Tư duy hệ thống và tư duy đánh giá

2.4   Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc

2.5   Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

3.  Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1   Kỹ năng làm việc theo nhóm (đa ngành)

3.2   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3.3   Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ³ 450.

4.  Năng lực tham gia xây dựng và phát triển qui trình sản xuất, vận hành và khai thác các công nghệ tiên tiến, nhận biết và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn:

4.1   Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp công nghệ với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa

4.2   Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án

4.3   Năng lực tham gia thiết kế công nghệ và quá trình sản xuất, đề ra các giải pháp kỹ thuật.

4.4   Năng lực tham gia thực thi triển khai công nghệ và quá trình sản xuất, thiết kế và chế tạo sản phẩm

4.5   Năng lực vận hành, khai thác qui trình, công nghệ tiên tiến.

5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1   Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.2   Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

B. Đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong chương trình

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN HÓA HỌC

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
(GD: Giảng dạy - GT: Giới thiệu - SD:
Sử dụng, rèn luyện)

MÃ HP

KHỐI KIẾN THỨC / TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

 

Lý luận chính trị, quản trị học

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

Giáo dục thể chất

GD

Giáo dục quốc phòng-an ninh

GD

Ngoại ngữ

GT

GD

Toán và khoa học cơ bản

GD

GT

GT

CH3228

Cơ sở và cốt lõi ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH3231

TN Hóa hữu cơ I

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH3229

Hóa Hữu cơ II

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH3232

TN Hóa hữu cơ II

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH3124

Hóa Vô cơ

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH3131

Thí nghiệm Hóa Vô cơ

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH3331

Cơ sở Hóa phân tích

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH3340

Thí nghiệm Hóa phân tích

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH3041

Hóa lý I

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH3052

Thí nghiệm Hóa lý I

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH3060

Hóa lý II

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH3062

Thí nghiệm Hóa lý II

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH3322

Các phương pháp Phân tích bằng công cụ

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH3341

Thí nghiệm Phân tích bằng công cụ

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH3403

Quá trình thiết bị và công nghệ hóa học

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

BF2410

Công nghệ Sinh học đại cương

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4093 

Hóa Polyme

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

EV3301

Kỹ thuật bảo vệ môi trường công nghiệp

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH2010

Cơ sở hóa học vật liệu

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH2001

Nhập môn hóa học

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH3472

Hóa Kỹ thuật đại cương

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH3901

Đồ án nghiên cứu

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

Tự chọn định hướng Hóa Hữu cơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH4825

Các phương pháp tổng hợp hữu cơ

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4826

Xúc tác hữu cơ

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4827

Hóa học các hợp chất thiên nhiên

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4828

Cơ chế phản ứng hóa hữu cơ

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4829

Phân tích thành phần và cấu trúc các hợp chất hữu cơ

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

Tự chọn định hướng Hóa lý

 

CH4334

Ứng dụng tin học trong công nghệ hóa học

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4800

Hóa keo

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4128 

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4801

Kỹ thuật xúc tác

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4328

Các phương pháp xử lý nước thải

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4330

Xúc tác phức và ứng dụng

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4332

Hóa học các hợp chất hoạt động bề mặt

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

Tự chọn định hướng Hóa phân tích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH4875

Xử lý mẫu trong Hóa Phân tích

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4876

Các phương pháp Phân tích quang phổ

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4877

Các phương pháp Phân tích điện hóa

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4878

Các phương pháp tách trong hóa phân tích

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4879

Thí nghiệm chuyên ngành Hóa phân tích 1

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4880

Thí nghiệm chuyên ngành Hóa phân tích 2

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4881

Xử lý số liệu thực nghiệm trong hoá phân tích

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

 

Tự chọn định hướng Vô cơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH4850

Hóa học phức chất

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4851

Hóa học nguyên tố quý và hiếm

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4852

Hóa học phóng xạ

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4853

Hóa sinh vô cơ

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4313

Hóa học vật liệu tiên tiến

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4854

Hóa học chất rắn

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

 

Tự chọn tự do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực tập kỹ thuật

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

CH4901

Đồ án tốt nghiệp

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2012

VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC

 Tải file: Chuẩn đầu ra chương trình cử nhân hóa học

Cập nhật ngày Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 10:29