Cử nhân Kỹ thuật in và truyền thông PDF. In Email
Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 10:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật in và truyền thông

Ngành đào tạo:          Xuất bản

Mã ngành: 52320401

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật

A. Chuẩn đầu ra của chương trình

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Kỹ thuật in và truyền thông  của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành In truyền thông

1.1   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, hoá học, tin học, quản trị, đồ hoạ và cơ khí để mô tả, tính toán các hệ thống thiết bị, qui trình công nghệ và các sản phẩm in truyền thông.

1.2   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật về máy tính, phục chế in, điều khiển tự động để nghiên cứu và phân tích các hệ thống thiết bị, quá trình sản xuất các sản phẩm in truyền thông.

1.3   Khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật về đồ hoạ truyền thông và thiết kế in, công nghệ và thiết bị in, vận hành và quản lý quá trình sản xuất in, kết hợp với khả năng khai thác các phương tiện hiện đại để thiết kế các sản phẩm truyền thông và các giải pháp và qui trình công nghệ để chế tạo các sản phẩm đó.

2.     Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1   Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật

2.2   Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

2.3   Tư duy hệ thống và tư duy phê bình

2.4   Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc

2.5   Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1   Kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm (đa ngành)

3.2   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3.3   Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.

4. Năng lực tham gia xây dựng và phát triển ý tưởng sản phẩm, qui trình và thiết bị sản xuất, vận hành và khai thác hệ thống SX, nhận biết và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn

4.1   Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa

4.2   Năng lực nhận biết và hình thành các phương án giải quyết vấn đề

4.3    Năng lực tham gia thiết kế hệ thống sản xuất, đề ra các giải pháp kỹ thuật

4.4    Năng lực tham gia thực thi triển khai hệ thống thiết kế và sản xuất sản phẩm truyền thông như sản phẩm in truyền thống, các sản phẩm truyền thông điện tử  

4.5    Năng lực vận hành, khai thác hệ thống sản xuất.

5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1   Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.2   Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

B. Đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong chương trình

CHƯƠNG TRÌNH

CỬ NHÂN KỸ THUẬT IN VÀ TRUYỀN THÔNG 

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
(GD: Giảng dạy - GT: Giới thiệu - SD: Sử dụng, rèn luyện)

MÃ HP

KHỐI KIẾN THỨC / TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

Lý luận chính trị, quản trị học

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

Giáo dục thể chất

GD

Giáo dục quốc phòng-an ninh

GD

Ngoại ngữ

GT

GD

Toán và khoa học cơ bản

GD

GT

GT

Cơ sở và cốt lõi ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME2015

Đồ hoạ kỹ thuật cơ sở

GT

GT

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

CH3600

Nhập môn Kỹ thuật in và truyền thông

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

GT

 

GT

GT

 

 

GT

GT

 

 

IT3087

Máy tính và mạng máy tính

GD

GD

GD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

GT

 

 

CH3610

Lý thuyết màu

GD

GD

GD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

GT

 

 

CH3620

Lý thuyết phục chế hình ảnh

GD

GD

GT

SD

GT

SD

GT

GT

GT

SD

SD

SD

GT

SD

GT

GT

GT

 

 

CH3630

Vật liệu ngành in

GD

 

GD

GT

 

GT

GT

 

 

GT

GT

 

 

GT

GT

 

GT

 

 

ME2040

Cơ học kỹ thuật

GD

GD

 

GT

 

GT

GT

 

 

GT

GT

 

 

GT

GT

 

GT

 

 

EE3339

Điều khiển và tự động hóa QT SX

SD

GD

GD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

SD

GT

SD

SD

SD

GD

 

 

CH3640

Kỹ thuật chế bản điện tử

SD

SD

SD

SD

GT

 

GT

 

 

SD

SD

GD

GT

GT

SD

SD

 

 

 

CH4682

Anh văn chuyên ngành

GD

 

GD

GT

 

GT

GT

 

 

GT

GT

 

 

GT

GT

 

GT

 

 

ME3060

Nguyên lý máy

SD

GD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

 

CH4664

Kỹ thuật xuất dữ liệu và chế khuôn in

GT

GT

GT

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

CH4664

Kỹ thuật in I

SD

GD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

GT

SD

GD

GD

GD

 

 

CH4668

Kỹ thuật in II

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

 

GT

SD

SD

GT

GT

 

 

CH3690

Đồ án (TK qui trình công nghệ sản xuất 1 ấn phẩm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn theo định hướng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Định hướng 1: Kỹ thuật in

SD

GD

SD

GD

SD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

 

 

CH4700

Hoàn thiện sản phẩm in

GD

GD

GD

GD

GT

SD

SD

GT

GT

GT

SD

GT

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

CH4674

Tổ chức và quản lý sản xuất in

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

 

GT

SD

SD

SD

SD

 

 

CH4701

Đồ án tổ chức sản xuất in

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

GT

SD

SD

GD

GD

 

 

CH4702

Thí nghiệm chuyên ngành kỹ thuật in

SD

GD

SD

GD

SD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

GT

SD

GD

GD

GT

 

 

CH4684

Kiểm soát chất lượng in

SD

GD

SD

GD

SD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

CH4678

Cơ sở thiết kế nhà máy in

GD

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GD

GT

GT

GT

SD

GT

GT

GT

GT

SD

CH4672

An toàn lao động và môi trường trong ngành in

Định hướng 2 - Kỹ thuật đồ họa truyền thông

GD

SD

GD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

SD

SD

GT

SD

SD

SD

CH4710

Thiết kế đồ họa

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GD

GD

GT

SD

SD

SD

SD

CH4712

Thí nghiệm CN KT đồ hoạ

GD

SD

GD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

SD

SD

GT

SD

GD

SD

CH4713

Thiết kế, trình bày sản phẩm in truyền thông

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

GD

GD

SD

 

 

CH4711

Đồ án thiết kế sản phẩm truyền thông

SD

GD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GT

 

 

CH4714

Hệ thống quản lý màu

GD

SD

GD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

SD

SD

GT

SD

GD

SD

 

 

CH4715

Chuyên đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn tự do

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

GT

GD

SD

GD

GT

 

 

CH4692

Thực tập kỹ thuật

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

CH4902

Đồ án tốt nghiệp cử nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2012

VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC

Tải file: Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật in và truyền thông

Cập nhật ngày Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 10:26