Chương trình Cử nhân Kỹ thuật điện tử-viễn thông PDF. In Email
Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 10:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Tên chương trình: Chương trình Cử nhân Kỹ thuật điện tử-viễn thông

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Electronics and Communication Engineering)

Mã ngành: 52520207 

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

A. Chuẩn đầu ra của chương trình

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Kỹ thuật điện tử-viễn thông của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành Điện tử Viễn thông:

1.1   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, xác suất thống kê để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống điện tử, viễn thông; các quá trình và sản phẩm kỹ thuật trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông.

1.2   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở lý thuyết mạch, trường điện từ, cấu kiện và linh kiện điện tử để nghiên cứu và phân tích các hệ thống điện tử, viễn thông, các quá trình và sản phẩm kỹ thuật trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông.

1.3   Khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật điện tử tương tự, điện tử số, kỹ thuật vi xử lý, tín hiệu và hệ thống, thông tin số  kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các hệ thống điện tử, viễn thông, các quá trình và sản phẩm kỹ thuật trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông.

2.     Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1   Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật

2.2   Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

2.3   Tư duy hệ thống và tư duy phê bình

2.4   Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc

2.5   Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1   Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành)

3.2   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3.3   Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.

4. Năng lực phát triển hệ thống, thiết kế sản phẩm, đề xuất giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật viễn thông, kỹ thuật điện tử y sinh trong bối cảnh nền công nghiệp điện tử viễn thông phát triển rất nhanh trên thế giới và đang có ảnh hưởng rất lớn đến nền công nghiệp điện tử viễn thông trong nước

4.1   Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa

4.2   Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án triển khai và tham gia chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông.

4.3   Năng lực tham gia thiết kế hệ thống, các sản phẩm điện tử và các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông.

4.4   Năng lực tham gia triển khai hệ thống điện tử, viễn thông,  chế tạo sản phẩm điện tử và thực thi các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông.

4.5   Năng lực vận hành, sử dụng và khai thác các hệ thống điện tử, viễn thông;  các sản phẩm  và giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông.

5.  Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1   Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.2   Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

B. Đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong chương trình

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KỸ THUẬT

ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
(GD: Giảng dạy - GT: Giới thiệu - SD:
Sử dụng, rèn luyện)

MÃ HP

KHỐI KIẾN THỨC / TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

 

Lý luận chính trị, quản trị học

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

Giáo dục thể chất

GD

Giáo dục quốc phòng-an ninh

GD

Ngoại ngữ

GT

GD

Toán và khoa học cơ bản

GD

GT

GT

Cơ sở và cốt lõi ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE2012

Kỹ thuật điện

 

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET2000

Nhập môn kỹ thuật Điện tử Viễn thông

GT

 

 

GD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

ET2020

Thực tập cơ bản

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET2030

Ngôn ngữ lập trình

 

GD

 

GT

SD

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET2040

Cấu kiện điện tử

SD

GD

 

GT

SD

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET2050

Lý thuyết mạch

SD

GD

 

GT

SD

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET2060

Tín hiệu và hệ thống

SD

GD

 

GT

SD

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET2070

Cơ sở truyền tin

SD

GD

 

GT

SD

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET2080

Cơ sở kỹ thuật đo lường

SD

GD

 

GT

SD

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET3210

Trường điện từ

SD

GD

 

GT

GD

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET3220

Điện tử số

SD

SD

GD

GT

SD

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET3230

Điện tử tương tự I

SD

SD

GD

GT

SD

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET4020

Xử lý số tín hiệu

SD

SD

GD

GT

SD

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET3260

Kỹ thuật phần mềm ứng dụng

SD

SD

GD

GT

SD

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET3250

Thông tin số

SD

SD

GD

GT

SD

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET3240

Điện tử tương tự II

SD

SD

GD

GT

SD

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET3280

Anten và truyền sóng

SD

SD

GD

GT

GD

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET3290

Đồ án thiết kế I

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET3300

Kỹ thuật vi xử lý

SD

SD

GD

GT

SD

GT

GT

GT

GT

SD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

ET4010

Đồ án thiết kế II

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn theo định hướng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật Điện tử-Kỹ thuật máy tính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE3280

Lý thuyết điều khiển tự động I

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4030

Thiết kế, tổng hợp IC số và hệ thống số

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4250

Hệ thống viễn thông

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4040

Kiến trúc máy tính

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4070

Cơ sở truyền số liệu

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật Thông tin-Truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET4031

Thiết kế, tổng hợp hệ thống số

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4250

Hệ thống viễn thông

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4070

Cơ sở truyền số liệu

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4080

Mạng thông tin

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET3180

Thông tin vô tuyến

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4260

Đa phương tiện

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

 

Kỹ thuật Y sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET4100

Cơ sở điện sinh học

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4450

Giải phẫu và sinh lý học

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4110

Cảm biến và KT đo lường y sinh

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4470

Mạch xử lý tín hiệu y sinh

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4480

Công nghệ chẩn đoán hình ảnh I

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4120

Thiết bị điện tử Y sinh I

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật Điện tử hàng không-Vũ trụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET4250

Hệ thống viễn thông

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4240

Thông tin vô tuyến

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4090

Kỹ thuật siêu cao tần

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4130

Truyền số liệu và chuyển tiếp điện văn

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4140

Định vị và dẫn đường điện tử

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật Phát thanh-Truyền hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET4590

Cơ sở xử lý ảnh số

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4250

Hệ thống viễn thông

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4260

Đa phương tiện

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4370

Kỹ thuật truyền hình

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4240

Thông tin vô tuyến

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4070

Cơ sở truyền số liệu

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn tự do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH4070

Công nghệ vi điện tử

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4160

Điện tử y sinh

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

FL3107

Tiếng Anh CN Điện tử VT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD

 

 

 

 

 

 

 

FLxxxx

Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

ET4540

Hệ thống thông tin y tế

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4060

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4550

An toàn bức xạ và an toàn điện trong y tế

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

ET4150

Mạng thông tin hàng không

SD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

Tự chọn tự do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực tập kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD

SD

 

 

SD

 

 

Đồ án tốt nghiệp

 

 

 

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:
- Mục A: Các đơn vị rà soát, chỉnh sửa và bổ sung chuẩn đầu ra đã đưa vào CTĐT2009 (chương trình Cử nhân và chương trình Kỹ sư có chuẩn đầu ra riêng) dựa trên cơ sở chuẩn đầu ra chung cho các ngành kỹ thuật đã được phê duyệt năm 2009 cũng như đặc thù riêng của ngành đào tạo và chương trình đào tạo.
- Mục B, về hình thức đáp ứng chuẩn đầu ra thông qua

+ GT: chỉ giới thiệu cho sinh viên về kiến thức/kỹ năng/thái độ này, không có kiểm tra đánh giá
+ GD: giảng dạy cho sinh viên về kiến thức/kỹ năng/thái độ này, có kiểm tra đánh giá trực tiếp
+ SD: yêu cầu SV sử dụng, rèn luyện kiến thức/kỹ năng/thái độ này, kiểm tra đánh giá gián tiếp

 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2012

 

VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

 Tải file: Chuẩn đầu ra Chương trình Cử nhân Kỹ thuật điện tử-viễn thông

Cập nhật ngày Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 10:08