Cử nhân Công nghệ điều khiển và tự động hóa PDF. In Email
Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Tên chương trình: Cử nhân Công nghệ điều khiển và tự động hóa

Ngành đào tạo:         Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Control and Automation Engineering Technology)

Mã ngành: 52510303

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân công nghệ  (Bachelor of Technology, BTech)

A. Chuẩn đầu ra của chương trình

Cử nhân tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phải có được:

1.  Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những vị trí công việc phù hợp ngành học:

1.1   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán và khoa học cơ bản để tìm hiểu nguyên lý các hệ thống/quá trình/sản phẩm công nghệ kỹ thuật

1.2   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở và cốt lõi của ngành học kết hợp khả năng sử dụng công cụ hiện đại để triển khai và vận hành các hệ thống/quá trình/sản phẩm công nghệ kỹ thuật

2.  Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1   Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật

2.2   Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

2.3   Tư duy hệ thống và tư duy phê bình

2.4   Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc

2.5   Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

3.  Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1   Kỹ năng làm việc theo nhóm (đa ngành)

3.2   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3.3   Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ³ 450.

4.  Năng lực tham gia triển khai, khai thác và vận hành/sử dụng hệ thống/quá trình/sản phẩm thuộc lĩnh vực ngành học trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường:

4.1   Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp công nghệ với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa

4.2   Năng lực tham gia và hỗ trợ xây dựng dự án

4.3   Năng lực tham gia triển khai và thử nghiệm hệ thống/quá trình/sản phẩm/giải pháp công nghệ kỹ thuật

4.4   Năng lực vận hành/sử dụng hệ thống/quá trình/sản phẩm/giải pháp công nghệ kỹ thuật

5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1   Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.2   Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


B. Đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong chương trình

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KỸ THUẬT

ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
(GD: Giảng dạy - GT: Giới thiệu - SD:
Sử dụng, rèn luyện) 

MÃ HP

KHỐI KIẾN THỨC / TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

 

 

Lý luận chính trị, quản trị học

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

 

Giáo dục thể chất

GD

 

Giáo dục quốc phòng-an ninh

GD

 

 

Ngoại ngữ

GT

GD

 

Toán và khoa học cơ bản

GD

GT

 

Cơ sở và cốt lõi ngành

 

EE1000

Nhập môn Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GD

GD

-

GT

GT

GT

-

 

 

 

EE2020

Lý thuyết mạch điện I

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

GT

GT

 

 

 

 

EE2380

Lý thuyết điều khiển

GD

GD

GD

GD

GD

-

-

GD

-

-

-

GT

GT

GT

GD

 

 

 

EE2111

Điện tử tương tự và số

GD

GD

GD

GD

GD

GD

-

GD

-

-

-

GT

GT

-

-

 

 

 

EE3481

Vi điều khiển và ứng dụng

SD

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

GT

GT

SD

 

 

 

EE3141

Máy điện cơ sở

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

GT

-

-

-

GT

GT

GD

GD

 

 

 

EE2200

Hệ thống và thiết bị đo

GD

GD

GD

GD

GD

GD

-

GD

-

-

-

GT

GT

-

-

 

 

 

EE2201

Hệ thống và thiết bị điều khiển

GD

GD

GD

GD

GD

GD

-

GD

-

-

-

GT

GD

GD

GD

 

 

 

EE3423

Hệ thống cung cấp điện

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

GT

-

-

-

GT

GT

 

 

 

 

 

EE3411

Hệ thống biến đổi điện cơ

SD

SD

GD

GD

GD

-

-

GD

-

-

-

GT

GT

GD

GD

 

 

 

EE3551

Hệ thống điều khiển quá trình

SD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

EE4220

Lập trình PLC

 

 

SD

GD

GT

SD

GD

GT

 

 

 

GT

-

-

-

 

 

 

EE3810

Đồ án I

SD

SD

GD

GD

GD

 

 

GT

GD

GD

 

GD

GD

 

GD

 

 

 

EE3820

Đồ án II

SD

SD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

Chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE4310

Trang bị điện – tự động hóa các máy móc công nghiệp

SD

SD

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

 

 

 

TE3xxx

Hệ thống truyền động thủy khí

SD

SD

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

 

 

 

EE4510

Bào dưỡng công nghiệp

SD

GD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

Tự chọn tự do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE4800

Thực tập công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

 

SD

SD

SD

SD

 

 

 

EE4900

Đồ án tốt nghiệp

 

 

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2012

 

VIỆN ĐIỆN

 Tải file: Chuẩn đầu ra Chương trình Cu nhan CN Dieu khien Tu dong hoa

Cập nhật ngày Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 09:49