Chương trình cử nhân Kỹ thuật Dệt PDF. In Email
Thứ sáu, 01 Tháng 6 2012 17:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI 

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

 

1. Tên chương trình đào tạo : Chương trình cử nhân Kỹ thuật Dệt

2. Ngành đào tạo: Kỹ thuật Dệt (Textile Engineering)

3. Mã ngành: 52540201 

4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5. Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật

 

A.CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1.   Kiến thức cơ sở chuyên môn cần thiết để thích ứng tốt với những công việc khác nhau lĩnh vực rộng của ngành dệt:

1.1  Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học) để mô tả, tính toán các quá trình sản xuất sản phẩm dệt

1.2  Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật (Kỹ thuật điện, kỹ thuật nhiệt, cơ học, nhập môn kỹ thuật dệt may, quản lý điều hành sản xuất, quản lý chất lượng và marketing sản phẩm dệt may, tiếng anh chuyên ngành, an toàn lao động và môi trường dệt may, cơ sở mỹ thuật sản phẩm dệt may v.v.) để nghiên cứu, phân tích nguyên liệu, sản phẩm và các quá trình sản xuất sợi, vải

1.3  Khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật về:

- Công nghệ dệt (Vật liệu dệt, công nghệ kéo sợi, kỹ thuật dệt, kỹ thuật dệt kim, công nghệ vải không dệt, thiết kế dây chuyền dệt);

- Công nghệ nhuộm - hoàn tất (Vật liệu dệt, hóa học thuốc nhuộm, công nghệ và thiết bị tiền xử lý sản phẩm dệt, công nghệ và thiết bị nhuộm và in hoa, công nghệ và thiết bị hoàn tất sản phẩm dệt, lý thuyết và kỹ thuật đo màu, thiết kế dây chuyền nhuộm và xử lý hoàn tất) để thiết kế sản phẩm dệt và thiết lập quy trình công nghệ sản xuất; đánh giá chất lượng sản phẩm dệt.

2.   Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1  Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật

2.2  Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

2.3  Tư duy hệ thống và tư duy phê bình

2.4  Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc

2.5  Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

2.6  Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

3.   Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1  Kỹ năng tổ chức, quản lý và làm việc theo nhóm (đa ngành)

3.2  Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, biết sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại trong viết và thuyết trình

3.3  Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.

4.   Năng lực tham gia phát triển sản phẩm, xây dựng giải pháp kỹ thuật trong sản xuất sản phẩm dệt:

4.1  Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa

4.2  Năng lực tham gia xây dựng dự án

4.3  Năng lực thiết kế sản phẩm, thiết lập công nghệ và tham gia xây dựng các giải pháp kỹ thuật để sản xuất sản phẩm

4.4  Năng lực triển khai chế tạo sản phẩm, thực hiện các giải pháp kỹ thuật

4.5  Năng lực vận hành các trang thiết bị để chế tạo sản phẩm và thực hiện các giải pháp kỹ thuật.

5.   Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1  Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.2  Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 


B. ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình cử nhân Kỹ thuật Dệt 

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA

(GD: Giảng dạy – GT: Giới thiệu – SD: Yêu cầu sử dụng)

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

 

Lý luận chính trị, quản trị học

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

 

Giáo dục thể chất

GD

 

Giáo dục quốc phòng-an ninh

GD

 

Ngoại ngữ

GT

GD

 

Toán và khoa học cơ bản

GD

GT

GT

Cơ sở và cốt lõi ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE2010

Kỹ thuật điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HE2010

Kỹ thuật nhiệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME2015

Đồ họa kỹ thuật cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3190

Sức bền vật liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME2040

Cơ học kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEX2000 

Nhập môn kỹ thuật dệt may

GT

SD

GT

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX3050 

Vật liệu dệt may

 

 

 

GT

GT

GT

 

GT

 

 

 

 

GD

SD

SD

SD

 

 

 

ME3060

Nguyên lý máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEX3040

Tiếng Anh CN dệt may

 

SD

GT

 

 

 

GT

 

 

 

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

TEX3060

Thực hành kiểm tra và phân tích vật liệu dệt may

 

 

 

GT

GT

GT

 

GT

 

 

 

 

GD

SD

SD

SD

 

 

 

TEX3021

Quản lý chất lượng dệt may

 

 

 

GT

GT

GT

 

GT

 

 

 

 

GD

SD

SD

SD

 

 

 

TEX3030 

Marketing dệt may

 

 

 

GT

GT

GT

 

GT

 

 

 

 

GD

SD

SD

SD

 

 

 

TEX3090 

Cơ sở mỹ thuật sản phẩm dệt may

 

GD

GD

GT

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX3010

Quản lý sản xuất dệt may

GT

GT

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

GT

GD

GT

GD

GD

SD

GD

 

 

TEX3070 

An toàn lao động và môi trường dệt may

 

 

 

GT

GT

GT

 

GT

 

 

 

 

GD

SD

SD

SD

 

 

 

TEX3080 

Cấu trúc vải

 

 

 

GT

GT

GT

 

GT

 

 

 

 

GD

SD

SD

SD

 

 

 

TEX3101 

Đồ án thiết kế

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

SD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

Tự chọn theo định hướng Công nghệ dệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEX4311

Chuẩn bị dệt

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX4021

Công nghệ kéo sợi xơ ngắn

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX4331

Công nghệ dệt kim I

 

SD

GT

 

 

 

GT

 

 

 

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

TEX4341

Kỹ thuật dệt thoi

 

SD

SD

GT

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

 

SD

SD

GT

SD

 

 

 

TEX4351 

Công nghệ dệt kim II

 

SD

GT

 

 

 

GT

 

 

 

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

TEX4361 

Công nghệ kéo sợi xơ dài

 

SD

GT

 

 

 

GT

 

 

 

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

TEX4091

Kỹ thuật dệt không thoi

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX4371 

Công nghệ vải không dệt

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

SD

GT

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

 

Tự chọn theo định hướng Công nghệ nhuộm – hoàn tất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH3070

Hóa lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEX4023

Hóa học thuốc nhuộm

 

GT

GD

GT

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GT

SD

SD

SD

SD

 

 

TEX4263 

Công nghệ và thiết bị tiền xử lý sản phẩm dệt

 

GT

GD

GT

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GT

SD

SD

SD

SD

 

 

CH3404

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEX4273 

Công nghệ và thiết bị nhuộm – in hoa

 

GT

GD

 

 

 

GD

 

GD

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

 

 

TEX4283 

Công nghệ và thiết bị hoàn tất sản phẩm dệt may

 

GT

GD

GT

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GT

SD

SD

SD

SD

 

 

TEX4093 

Lý thuyết và kỹ thuật đo màu

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD

 

GD

 

 

TEX4253

Thực hành công nghệ tiền xử lý, nhuộm – in hoa – hoàn tất sản phẩm dệt may

 

SD

GD

SD

SD

 

SD

SD

 

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

 

 

Tự chọn tự do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực tập, đồ án tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEX4911

Thực tập kỹ thuật

 

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

SD

 

 

 

TEX4921

Đồ án tốt nghiệp

 

SD

SD

SD

 

SD

 

 

 

 

SD

 

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2012

BAN GIÁM ĐỐC

VIỆN DỆT MAY-DA GIẦY VÀ THỜI TRANG

Tải file: Chuẩn đầu ra chương trình cử nhân Kỹ thuật Dệt

Cập nhật ngày Thứ sáu, 01 Tháng 6 2012 17:05