Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy PDF. In Email
Thứ sáu, 01 Tháng 6 2012 16:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Tên chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật tàu thủy (Ship engineering)

Mã ngành:

Thời gian đào tạo: 5 năm 

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư kỹ thuật Tàu thủy

A. Chuẩn đầu ra của chương trình

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Kỹ thuật Tàu thủy của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

1.    Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu, phát triển, tư vấn, quản lý và sản xuất trong lĩnh vực rộng của ngành Kỹ thuật Tàu thủy:

1.1   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, tin học trong mô tả, tính toán và mô phỏng hoạt động của tàu thủy cũng như các thiết bị và hệ thống trên tàu.

1.2   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật Thủy khí, Lý thuyết tàu, Thiết kế tàu thủy, Kết cấu tàu thủy, Trang bị động lực tàu thủy, Công nghệ đóng tàu trong nghiên cứu, thiết kế và phân tích các thiết kế trong lĩnh vực công nghiệp tàu thủy

1.3   Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi và chuyên sâu của kỹ thuật Tàu thủy, kết hợp khả năng khai thác sử dụng các công cụ phần mềm trong thiết kế và đánh giá các giải pháp trong lĩnh vực công nghiệp tàu thủy

2.    Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1   Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

2.2   Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức.

2.3   Tư duy hệ thống và tư duy phê bình.

2.4   Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc.

2.5   Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời.

3.    Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1   Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành).

3.2   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3.3   Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.

4.    Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp tàu thủy phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường.

4.1   Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật công nghiệp tàu thủy các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa.

4.2   Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp, đề xuất và xây dựng các dự án trong lĩnh vực công nghiệp tàu thủy

4.3   Năng lực thiết kế tàu thủy và các hệ thống, thiết bị trên tàu

4.4   Năng lực triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu

4.5

5.    Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1   Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2   Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


B. Đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong chương trình

CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ

KỸ THUẬT  TÀU THỦY

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
(GD: Giảng dạy - GT: Giới thiệu - SD:
Sử dụng, rèn luyện)

 

MÃ HP

KHỐI KIẾN THỨC / TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

 

 

Lý luận chính trị, quản trị học

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

 

Giáo dục thể chất

GD

 

Giáo dục quốc phòng-an ninh

GD

 

 

Ngoại ngữ

GT

GD

 

Toán và khoa học cơ bản

GD

GT

GT

 

Cơ sở và cốt lõi ngành

 

TE2004

Nhập môn kỹ thuật Tàu thủy

GD

GD

GD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

ME2011

Đồ họa kỹ thuật I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME2012

Đồ họa kỹ thuật II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3191

Sức bền vật liệu

SD

GD

 

GT

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT

GT

 

 

 

 

ME3060

Nguyên lý máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE2012

Kỹ thuật điện

SD

SD

-

GD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ET2010

Kỹ thuật điện tử

SD

GD

 

MSE3210

Vật liệu kim loại

GD

GD

GD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

ME3110

Vật liệu chất dẻo và composite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3090

Chi tiết máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3230

Dung sai và kỹ thuật đo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3171

Công nghệ chế tạo máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3130

Đồ án chi tiết máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE3601

Kỹ thuật thủy khí

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

SD

 

 

GT

GD

GD

GD

 

 

 

 

HE2010

Kỹ thuật nhiệt

SD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT

GT

 

 

 

 

 

 

ME4540

Cơ học kết cấu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME4244

Công nghệ hàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE3359

Kỹ thuật điều khiển tự động

GD

-

GT

GT

GT

GD

 

 

GT

 

 

 

GT

GT

GT

 

 

 

 

 

TE3400

Máy thủy khí

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE3610

Lý thuyết tàu thủy

GD

GD

GD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

SD

 

 

 

 

TE3650

Kết cấu tàu thủy

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

SD

 

 

GT

GD

GD

GD

 

 

 

 

TE4050

Trang bị động lực tàu thủy

GT

GT

GD

GD

GD

GD

SD

SD

SD

GD

GD

 

GT

SD

SD

SD

SD

 

 

 

TE3660

Thiết kế tàu thủy

GD

GD

GD

GD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

SD

 

 

 

 

TE4630

Công nghệ đóng tàu

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

SD

 

 

GT

GD

GD

GD

 

 

 

 

TE4640

Đồ án chuyên ngành thiết kế tàu thủy

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

TE4650

Hệ thống tàu thủy

GT

SD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

GD

GD

GD

GT

GD

SD

SD

SD

GD

GD

 

TE4660

Thiết bị tàu thủy

GT

SD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

GD

GD

GD

GT

GD

SD

SD

SD

GD

GD

 

ME4510

Dao động tàu thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE5610

Chân vịt tàu thủy

GT

SD

SD

GD

GD

SD

GD

GT

GD

GD

GT

GD

GD

SD

SD

SD

SD

GD

GD

 

TE4670

Công ước và quy phạm hàng hải

GD

GD

 

TE5620

Ổn định và điều khiển tàu thủy

GD

GD

GD

GD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

GT

 

SD

GT

 

 

 

 

TE5630

Thủy động lực học tàu thủy (BTL)

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

 

 

TE4680

Vẽ tàu

GD

SD

 

GD

 

GT

 

GT

 

GT

 

TE5004

Thực tập kỹ thuật

 

SD

SD

SD

 

 

 

 

 

SD

 

 

SD

SD

SD

SD

 

 

 

 

TE5994

Đồ án tốt nghiệp

SD

SD

SD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2012

 

VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

 Tải file: Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy

Tags: CKĐL kỹ sư
Cập nhật ngày Thứ sáu, 01 Tháng 6 2012 17:00