Cử nhân Kỹ thuật tàu thủy PDF. In Email
Thứ sáu, 01 Tháng 6 2012 16:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật tàu thủy

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật tàu thủy ( Ship engineering)

Mã ngành: 52520122 

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật Tàu thủy (Bachelor of Ship Engineering, BEng)

A. Chuẩn đầu ra của chương trình

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Kỹ thuật Tàu thủy của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực Công nghiệp Tàu thủy

1.1   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, tin học  để mô tả, tính toán và mô phỏng các quá trình, khả năng phân tích hệ thống và nhận định sản phẩm kỹ thuật (MI1110, MI1120, MI1130, MI1140, PH1110, PH1120, IT1110, EE2012, HE2010,… )

1.2   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật hình họa, vẽ kỹ thuật, nhóm ngành cơ khí, cơ học chất lỏng,… để nghiên cứu và phân tích các quá trình, hệ thống cơ sở chuyên ngành (ME2011, ME2012, ME2142, ME3060, ME3191, ME3090, ME3130, ME3230, ME3177,…)

1.3   Khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật: thiết kế, công nghệ, trang trí động lực, ứng dụng công nghệ thong tin, kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải pháp kỹ thuật(TE2004, ME4540, TE3601, TE3610, ME4244, TE3650, TE3660, TE3400, TE5051, TE4630, TE4640, TE4004, TE4994,…)

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1   Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật (TE2004, TE3601, TE3610, TE3650, TE3660,..)

2.2   Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức (TE2004, TE3601, TE3610, TE3650, TE3660,..)

2.3   Tư duy hệ thống và tư duy phê bình (SSH1110, SSH1120, SSH1150, SSH1130,…)

2.4   Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc (TE2004, TE4004, TE4640, TE4994, ME3130,….)

2.5   Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp (TE2004, TE4004, TE4640, TE4994, ME3130,….)

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời (PH1110, PH1120,…)

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1   Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành) (TE2004, TE4004, TE4640, TE4994,, EM1010,…)

3.2   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại (TE2004, TE4004,TE4640,, TE4994, FL1101, FL1102,…)

3.3   Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450 .(FL1101, FL1102, ,…)

4. Năng lực xây dựng, phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật đối với lĩnh vực Công nghiệp Tàu thủy trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường:

4.1   Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa(H1110,H1120,EM1010, …)

4.2   Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án (TE2004, TE4004,TE4640, TE4994,….)

4.3   Năng lực tham gia thiết kế hệ thống, quá trình, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật(ME2142,ME3060, TE3601, TE3610, TE3660, TE3650,….)

4.4   Năng lực tham gia thực thi/chế tạo/triển khai hệ thống/quá trình/sản phẩm/giải pháp kỹ thuật. (ME2142,ME3060,TE2004, TE4630,TE4004, TE4640….)

4.5   Năng lực vận hành, sử dụng, khai thác hệ thống, quá trình, sản phẩm và giải pháp kỹ thuật (TE4004, TE4640, TE4994,…)

5.  Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1   Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (SSH1110, SSH1120, SSH1050, SSH1130)

5.2   Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (PE1010, PE1020, PE1030, PE2010, PE2020, MIL1110, MIL1120 MIL1130)

 


B. Đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong chương trình

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN

KỸ THUẬT  TÀU THỦY

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
(GD: Giảng dạy - GT: Giới thiệu - SD:
Sử dụng, rèn luyện)

MÃ HP

KHỐI KIẾN THỨC / TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

 

Lý luận chính trị, quản trị học

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

Giáo dục thể chất

GD

Giáo dục quốc phòng-an ninh

GD

 

Ngoại ngữ

GT

GD

Toán và khoa học cơ bản

GD

GT

GT

Cơ sở và cốt lõi ngành

TE2004

Nhập môn kỹ thuật Tàu thủy

GD

GD

GD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

ME2011

Đồ họa kỹ thuật I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME2012

Đồ họa kỹ thuật II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3191

Sức bền vật liệu

SD

GD

 

GT

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT

GT

 

 

 

ME3060

Nguyên lý máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE2012

Kỹ thuật điện

SD

SD

 

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET2010

Kỹ thuật điện tử

SD

GD

MSE3210

Vật liệu kim loại

GD

GD

GD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

ME3110

Vật liệu chất dẻo và composite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3090

Chi tiết máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3230

Dung sai và kỹ thuật đo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3171

Công nghệ chế tạo máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3130

Đồ án chi tiết máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE3601

Kỹ thuật thủy khí

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

SD

 

 

GT

GD

GD

GD

 

 

 

HE2010

Kỹ thuật nhiệt

SD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT

GT

 

 

 

 

 

ME4540

Cơ học kết cấu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME4244

Công nghệ hàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE3359

Kỹ thuật điều khiển tự động

GD

-

GT

GT

GT

GD

 

 

GT

 

 

 

GT

GT

GT

 

 

 

 

TE3400

Máy thủy khí

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE3610

Lý thuyết tàu thủy

GD

GD

GD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

SD

 

 

 

TE3650

Kết cấu tàu thủy

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

SD

 

 

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TE4050

Trang bị động lực tàu thủy

GT

GT

GD

GD

GD

GD

SD

SD

SD

GD

GD

 

GT

SD

SD

SD

SD

 

 

TE3660

Thiết kế tàu thủy

GD

GD

GD

GD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

SD

 

 

 

TE4630

Công nghệ đóng tàu

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

SD

 

 

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TE4640

Đồ án chuyên ngành thiết kế tàu thủy

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE4004

Thực tập kỹ thuật

 

SD

SD

GD

GD

GT

SD

SD

SD

SD

SD

 

GT

SD

GT

GT

SD

 

 

TE4994

Đồ án tốt nghiệp

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

SD

 

 

 

 


 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2012

 

VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

 Tải file: Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật Tàu thủy

Cập nhật ngày Thứ sáu, 01 Tháng 6 2012 16:54