Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm PDF. In Email
Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 10:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Tên chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật phần mềm  (Software Engineering)

Mã ngành: 52520216

Thời gian đào tạo: 5 năm 

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

A. Chuẩn đầu ra của chương trình

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm (KTPM) của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

1.    Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu, phát triển, tư vấn, quản lý và sản xuất trong lĩnh vực rộng của ngành Kỹ thuật phần mềm:

1.1   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, xác suất thống kê, … để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin.

1.2   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, toán rời rạc, cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, hệ điều hành, kiến trúc máy tính, mạng máy tính, LINUX và phần mềm nguồn mở … để nghiên cứu và phân tích các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin.

1.3   Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi và chuyên sâu của kỹ thuật phần mềm, kết hợp khả năng khai thác sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin.

1.4. Khả năng nhận biết, phân tích và giải quyết hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng và phát triển phần mềm máy tính, khả năng phân tích bài toán thực tế, từ đó đề xuất giải pháp và qui trình thực hiện qua các pha: thiết kế, phát triển, cài đặt, kiểm thử và xây dựng tài liệu, phối hợp với các kiến thức quản lý dự án và kinh tế công nghệ.

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1   Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

2.2   Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

2.3   Tư duy hệ thống và tư duy phê bình

2.4   Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc

2.5   Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1   Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành)

3.2   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3.3   Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.

4. Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường:

4.1   Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp công nghệ thông tin với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa

4.2   Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp, đề xuất và xây dựng các dự án công nghệ thông tin.

4.3   Năng lực thiết kế các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin

4.4   Năng lực triển khai, chỉnh định và đưa vào vận hành các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin

4.5   Năng lực vận hành, bảo trì các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin

5.  Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1   Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.2   Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 


B. Đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong chương trình

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KỸ THUẬT

KỸ THUẬT PHẦN MỀM

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
(GD: Giảng dạy - GT: Giới thiệu - SD: Sử dụng, rèn luyện)

MÃ HP

KHỐI KIẾN THỨC / TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

 

Lý luận chính trị, quản trị học

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

Giáo dục thể chất

GD

Giáo dục quốc phòng-an ninh

GD

 

Ngoại ngữ

GT

GD

Toán và khoa học cơ bản

GD

GT

GT

Cơ sở và cốt lõi ngành

IT2000

Nhập môn Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT3010

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

 

 

 

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT3020

Toán rời rạc

 

 

 

 

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT3030

Kiến trúc máy tính

SD

GD

GD

 

GD

GD

GD

SD

GT

GT

 

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

IT3040

Kỹ thuật lập trình

SD

GD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

SD

GT

GD

GD

GD

SD

 

 

IT3070

Hệ điều hành

 

 

 

 

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT3080

Mạng máy tính

 

GT

 

 

GD

GD

GD

GD

 

 

SD

SD

SD

GT

 

 

 

 

 

 

IT3090

Cơ sở dữ liệu

 

 

 

 

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT3100

Lập trình hướng đối tượng

SD

GD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

SD

GT

GD

GD

GD

SD

 

 

IT3110

LINUX và phần mềm nguồn mở

 

GD

 

 

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

 

GT

SD

SD

SD

SD

 

 

IT3120

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

 

 

 

 

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT3910

Project I

 

 

 

 

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

IT3920

Project II

 

 

 

 

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

IT4010

An toàn và bảo mật thông tin

SD

GD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

SD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

IT4040

Trí tuệ nhân tạo

 

 

 

 

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT4080

Nhập môn công nghệ phần mềm

SD

GD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

SD

GT

GD

GD

GD

SD

 

 

 

Chuyên ngành bắt buộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT4440

Tương tác Người –Máy

SD

GD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

SD

GT

GD

GD

GD

SD

 

 

IT4460

Phân tích yêu cầu phần mềm

GD

SD

GD

SD

GD

GD

SD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

IT4480

Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp

GT

GT

GT

GD

GD

GD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

IT4490

Thiết kế và xây dựng phần mềm

SD

GD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

SD

GT

GD

GD

GD

SD

 

 

IT4530

Kỹ năng lập báo cáo kỹ thuật và Dự án

GT

GT

GT

GD

GD

GD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

IT4541 

Quản lý dự án phần mềm

SD

GD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

SD

GT

GD

GD

GD

SD

 

 

IT4551

Đồ án môn học: Phát triển phần mềm chuyên nghiệp

SD

GD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

SD

GT

GD

GD

GD

SD

 

 

IT4520 

Kinh tế Công nghệ phần mềm

GD

GT

SD

GD

GT

GT

SD

SD

GD

GD

SD

SD

SD

GD

GD

SD

GD

GD

 

 

IT4501

Đảm bảo chất lượng Phần mềm

GD

GD

GD

GT

GD

SD

GT

SD

SD

GT

GT

GT

GD

GT

GD

GD

GT

GD

 

 

IT4470

Đồ họa và hiện thực ảo

SD

SD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GD

GD

GD

SD

 

 

IT4883

Phát triển phần mềm phân tán

SD

GD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GD

GD

GD

SD

 

 

Thực tập kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD

SD

 

 

SD

 

 

IT5240

Đồ án tốt nghiệp

 

 

 

 

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2012

 

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 Tải file: Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư.KT Phần mềm

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 10:45