Kỹ sư Hệ thống thông tin PDF. In Email
Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 10:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Tên chương trình: Kỹ sư Hệ thống thông tin

Ngành đào tạo:     Hệ thống thông tin (Information Systems)

Mã ngành: 52480104

Thời gian đào tạo: 5 năm 

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư (Engineer)

 

A. Chuẩn đầu ra của chương trình

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Khoa học máy tính (KHMT) của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

1.    Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu lý thuyết, đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình, thiết kế kỹ thuật và phát triển giải pháp công nghệ , tư vấn, quản lý và sản xuất đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong lĩnh vực của ngành Khoa học máy tính:

1.1   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, xác suất thống kê, … để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin.

1.2   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, toán rời rạc, cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, hệ điều hành, kiến trúc máy tính, mạng máy tính, LINUX và phần mềm nguồn mở … để nghiên cứu và phân tích các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin.

1.3   Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi và chuyên sâu của khoa học máy tính, kết hợp khả năng khai thác sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin.

1.4. Khả năng phân tích vấn đề, nhận diện và xác định các yêu cầu tính toán thích hợp cũng như vận dụng các cơ sở toán học, nguyên lý giải thuật,và các kiến thức cơ bản khác về khoa học máy tính trong việc mô hình hoá và thiết kế các hệ thống dựa trên máy tính. Có kỹ năng thực hành tốt và làm chủ được các công cụ cần thiết để phát triển các hệ thống phần mềm ở nhiều mức độ phức tạp khác nhau. Có khả năng đánh giá một hệ thống dựa trên máy tính, một quá trình, một thành phần hoặc một chương trình dựa trên các tiêu chí cụ thể.

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1   Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

2.2   Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

2.3   Tư duy hệ thống và tư duy phê bình

2.4   Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc

2.5   Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1   Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành)

3.2   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3.3   Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.

4. Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường:

4.1   Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp công nghệ thông tin với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa

4.2   Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp, đề xuất và xây dựng các dự án công nghệ thông tin.

4.3   Năng lực thiết kế các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin

4.4   Năng lực triển khai, chỉnh định và đưa vào vận hành các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin

4.5   Năng lực vận hành, bảo trì các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin

5.  Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1   Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.2   Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

B. Đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong chương trình

CHƯƠNG TRÌNH

Kỹ sư Hệ thống thông tin 

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
(GD: Giảng dạy - GT: Giới thiệu - SD:
Sử dụng, rèn luyện)

MÃ HP

KHỐI KIẾN THỨC / TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

I

Giáo dục đại cương

(xem chương trình Cử nhân kỹ thuật)

II

Cơ sở và cốt lõi ngành

(xem chương trình Cử nhân kỹ thuật)

III

Thực tập kỹ thuật

(thực hiện 4 tuần từ trình độ năm thứ 3)

IV

Tự chọn tự do

V

Chuyên ngành

(45 bắt buộc + 8 tự chọn)

IT4020

Nhập môn lý thuyết tính toán

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

IT4030

Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu

 

GD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT4050

Thiết kế và phân tích thuật toán

 

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

IT4079

Ngôn ngữ và phương pháp dịch

 

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

IT4110

Tính toán khoa học

 

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

IT4130

Lập trình song song

 

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

IT4141

Các thuật toán cơ bản trong tính toán tiến hoá

 

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

IT4754 

Tìm kiếm cục bộ dựa trên ràng buộc

 

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT4761

Nhập môn khai phá dữ liệu

 

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT4763

Tối ưu hoá tổ hợp

 

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT4777

Hình học tính toán

 

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT4778

Lập trình hệ thống

 

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

Chọn 8 TC từ các học phần dưới đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT4772

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

 

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT4753

Nhập môn học máy

 

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT4776

Cơ sở thuật toán của lý thuyết mã hoá

 

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT4774

Nhập môn nén dữ liệu

 

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2012

 

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 Tải file: Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Hệ thống thông tin

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 10:30