Cử nhân Kỹ thuật Máy tính và Truyền thông PDF. In Email
Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 10:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật Máy tính và Truyền thông

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật máy tính (Computer Engineering)

Mã ngành: 52480102

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Engineering, BEng)

A. Chuẩn đầu ra của chương trình

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành Truyền thông và mạng máy tính:

1.1   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, xác suất thống kê, kỹ thuật điện - điện tử …  để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính.

1.2   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, toán rời rạc, cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, hệ điều hành, kiến trúc máy tính, mạng máy tính, LINUX và phần mềm nguồn mở … để nghiên cứu và phân tích các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính.

1.3. Khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật điện tử tương tự và số, tín hiệu và hệ thống, xử lý tín hiệu số, kỹ thuật truyền thông điện tử, lập trình mạng, …kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các hệ thống, sản phẩm, giải pháp truyền thông và mạng máy tính

1.4. Cử nhân kỹ thuật ngành Truyền thông và Mạng máy tính có khả năng phân tích, thiết kê triển khai, cài đặt và quản trị các hệ thống mạng máy tính và truyền thông dữ liêu; Có năng lực triển khai và phát triển các loại dịch vụ trên môi trường mạng máy tính; Có kiến thức kỹ thuật chuyên ngành để phân tích thiết kế triển khai các ứng dụng kỹ thuật truyền thông đa phương tiện, truyền thông số trên môi trường mạng máy tính và liên mạng; Có khả năng phân tích các vấn đề thực tế đặt ra, tổ chức triển khai các giải pháp đáp ứng yêu cầu phát triển ứng dụng trong lĩnh vực truyền thông và mạng máy tính; Có kiên thức cơ sở để tiếp cận sự phát triển nhanh của công nghệ mới về truyền thông và mạng máy tính và CNTT nói chung. 

1.5. Cử nhân kỹ thuật theo định hướng Kỹ thuật máy tính có khả năng phân tích, thiết kế các thành phần của một hệ thống máy tính và các thiết bị sử dụng máy tính như cấu trúc và tổ chức của hệ thống, giao diện của hệ thống và các thành phần cơ bản của hệ thống; có khả năng thực hiện hệ thống cả về phần cứng và phần mềm bằng các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến.

 

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1   Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật

2.2   Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

2.3   Tư duy hệ thống và tư duy phê bình

2.4   Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc

2.5   Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1   Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành)

3.2   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3.3   Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.

4. Năng lực phát triển, cài đặt và bảo trì các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật máy tính và Truyền thông trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường:

4.1   Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa

4.2   Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án công nghệ thông tin và truyền thông

4.3   Năng lực tham gia thiết kế các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật  truyền thông và mạng máy tính.

4.4 Năng lực tham gia cài đặt, triển khai các hệ thống, sản phẩm, giải pháp về kỹ thuật máy tính, hệ nhúng, các công nghệ mạng máy tính, hệ thống truyền thông số, xử lý tín hiệu ảnh, video, tiếng nói, công nghệ truyền thông đa phương tiện, truyền thông di động, phát triển các ứng dụng và các dịch vụ trong môi trường mạng máy tính và truyền thông.

4.5   Năng lực khai thác, bảo trì các hệ thống, sản phẩm, giải pháp thuộc lĩnh vực kỹ thuật máy tính và truyền thông, mạng máy tính, quản trị và phát triển các dịch vụ trong môi trường mạng và truyền thông.

5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1   Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.2   Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 


B. Đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong chương trình

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KỸ THUẬT

KỸ THUẬT MÁY TÍNH

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
(GD: Giảng dạy - GT: Giới thiệu - SD: Sử dụng, rèn luyện)

MÃ HP

KHỐI KIẾN THỨC / TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

 

Lý luận chính trị, quản trị học

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

Giáo dục thể chất

GD

Giáo dục quốc phòng-an ninh

GD

 

Ngoại ngữ

GT

GD

Toán và khoa học cơ bản

GD

GT

GT

Cơ sở và cốt lõi ngành

IT2000

/IT2001

Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông

 

 

 

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT3010

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT3020

Toán rời rạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT3030

Kiến trúc máy tính

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GT

GT

 

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

IT3040

Kỹ thuật lập trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT2130

Tín hiệu và hệ thống

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

IT3061

Quá trình ngẫu nhiên ứng dụng

GD

SD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

 

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

IT3070

Hệ điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT3080

Mạng máy tính

-

GT

-

GD

GD

GD

GD

-

-

SD

SD

SD

GT

-

-

-

-

-

-

IT3090

Cơ sở dữ liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT3100

Lập trình hướng đối tượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT3110

LINUX và phần mềm nguồn mở

 

GD

 

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

 

GT

SD

SD

SD

SD

 

 

IT3120

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT3910

Project I

 

 

 

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

IT3930

Project II

 

 

 

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

IT3430

Kỹ thuật điện tử tương tự và số

SD

GT

GD

GD

GD

GD

SD

GT

GT

 

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

IT4170

Xử lý tín hiệu số

SD

GT

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

 

SD

SD

GT

GD

GD

GD

SD

 

 

IT4561

Kỹ thuật truyền thông điện tử

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GT

GT

 

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

IT4060

Lập trình mạng

SD

SD

GD

GD

GD

GT

SD

GT

GT

 

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

 

Tự chọn theo định hướng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT4160

Vi xử lý

SD

SD

GD

GD

GD

GT

SD

GT

GT

 

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

IT4200

Kỹ thuật ghép nối máy tính

SD

SD

GD

GD

GD

GT

SD

GT

GT

 

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

IT4150

Kỹ thuật mạng

 

GT

GD

GD

GD

GT

SD

GT

GT

 

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

IT4251

Thiết kế IC

GD

SD

GD

GD

GD

GT

SD

GT

GT

 

SD

SD

GT

SD

GD

GD

GD

 

 

IT4240

Quản trị dự án công nghệ thông tin

 

SD

GD

GD

GD

GT

SD

GT

GT

GD

GD

SD

GT

SD

SD

SD

SD

 

 

IT4210

Hệ nhúng

SD

GT

GD

GD

GD

GT

SD

GT

GT

 

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

IT4290

Xử lý tiếng nói

SD

GT

GD

GD

GD

GT

SD

GT

GT

 

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực tập kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD

SD

 

 

SD

 

 

Đồ án tốt nghiệp

 

 

 

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

 


 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2012

 

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 Tải file: Chuẩn đầu ra chương trình cử nhân KT Máy tính và Truyền thông

 

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 10:28