Văn bản pháp luật tháng 7 năm 2017 PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 04 Tháng 7 2017 08:42

Thông tin

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC VÀ SẮP CÓ HIỆU LỰC THÁNG 6 và 7/2017

1. Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

Quyết định 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp trình độ cao đẳng với trình độ đài học, có hiệu lực từ ngày 15/7/2017, bãi bỏ Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT.

Theo quyết định này, có một số nội dung mới:

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học được dự tuyển sinh với thí sinh tốt nghiệp THPT ở kỳ tuyển sinh đại học hàng năm của cơ sở giáo dục (CSGD) đại học.

- Người có bằng cao đẳng đăng ký tuyển sinh liên thông theo một trong các hình thức sau theo quyết định của Thủ trưởng CSGD:

+ Dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp THPT ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm.

+ Dự tuyển liên thông riêng do CSGD đào tạo tự ra đề và tổ chức thi.

Thông tin chi tiết có tại:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=189959

2. Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Trong đó, mức chi công tác phí được quy định mới như sau:

- Phụ cấp lưu trú:

+ Mức phụ cấp lưu trú cho người đi công tác: 200.000 đồng/ngày.

+ Trường hợp được cử đi công tác từ đất liền làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú: 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo.

- Mức thuê phòng nghỉ theo hình thức khoán:

+ Lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên, mức khoán: 1.000.000 đồng/ngày/người.

+ Đối với các đối tượng còn lại:

Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán: 450.000 đồng/ngày/người.

Tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán: 350.000 đồng/ngày/người.

Tại các vùng còn lại, mức khoán: 300.000 đồng/ngày/người.

Thông tin chi tiết có tại:
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=121517&Keyword=40/2017/TT-BTC

3. Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.

Ngày 30/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 751/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg. Quyết định 751/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017 và áp dụng đối với các khoản giải ngân mới từ 15/6/2017.

Theo đó, mức cho vay tối đa đối với mỗi học sinh, sinh viên là 1.500.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức vay tối đa lần này được điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng so với mức hiện hành tại Quyết định 07/QĐ-TTg ngày 05/01/2016.

Đồng thời, Quyết định 751/QĐ-TTg nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan, cụ thể như sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành cân đối, bố trí cấp đủ nguồn vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách theo quy định.

- Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tin chi tiết có tại:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=189947

Cập nhật ngày Thứ năm, 06 Tháng 7 2017 15:23