Cử nhân Kỹ thuật Sinh học PDF. In Email
Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 10:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật Sinh học

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật sinh học (Bio- Engineering)

Mã ngành: 52420202

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Bio- Engineering, B Eng)

A. Chuẩn đầu ra của chương trình

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân kỹ thuật sinh học của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

1.    Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu, phát triển, tư vấn, quản lý và sản xuất trong lĩnh vực rộng của ngành công nghệ sinh học:

1.1   Khả năng áp dụng kiến thức toán học, vật lý, hóa học và công nghệ

1.2   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở ngành kỹ thuật sinh học trong nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực công nghệ sinh học

1.3   Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi và chuyên sâu của kỹ thuật sinh học để vận hành dây chuyền sản xuất, đánh giá các giải pháp công nghệ sinh học công nghiệp.

2.    Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1   Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

2.2   Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức.

2.3   Tư duy hệ thống và tư duy phê bình.

2.4   Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc.

2.5   Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời.

3.    Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1   Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm đa ngành.

3.2   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3.3   Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.

4.    Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị  sử dụng trong lĩnh vực công nghệ sinh học

4.1   Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật ứng dụng công nghệ sinh học với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường.

4.2   Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp, đề xuất và xây dựng các dự án ứng dụng kỹ thuật sinh học.

4.3   Năng lực thiết kế dây chuyền công nghệ sản phẩm của lĩnh vực công nghệ sinh học.

4.4   Năng lực triển khai và đưa vào vận hành hệ thống dây chuyền thiết bị của lĩnh vực công nghệ sinh học.

4.5 Năng lực vận hành, bảo trì hệ thống và thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hoá công nghiệp.

 

5.    Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1   Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2   Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


B. Đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong chương trình

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KỸ THUẬT

ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
(GD: Giảng dạy - GT: Giới thiệu - SD:
Sử dụng, rèn luyện)

MÃ HP

KHỐI KIẾN THỨC / TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

 

Lý luận chính trị, quản trị học

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

Giáo dục thể chất

GD

Giáo dục quốc phòng-an ninh

GD

 

Ngoại ngữ

GT

GD

Toán và khoa học cơ bản

GD

GT

GT

Kiến thức Cơ sở và cốt lõi ngành (bắt buộc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở kỹ thuật ngành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE2012 

Kỹ thuật điện

SD

SD

 

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME2015 

Đồ họa kỹ thuật cơ bản

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

BF2112

Nhập môn kỹ thuật sinh học

 

GD

GD

SD

 

SD

 

 

SD

 

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

CH3402

Quá trình và thiết bị cơ học

 

SD

GD

GD

GT

GD

SD

SD

GT

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

CH3431 

Quá trình và thiết bị truyền nhiệt – chuyển khối

SD

GD

GD

GT

GD

SD

SD

GT

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

BF3121 

Quá trình và thiết bị CNSH

SD

SD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GD

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

BF3125

Kỹ thuật đo lường và điều khiển quá trình công nghệ

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GD

 

 

BF3124

Quản lý chất lượng trong CNSH

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

Kiến thức sinh học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BF2110 

Hóa sinh

 

GD

GD

SD

 

SD

 

 

SD

 

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

BF2111 

Thí nghiệm hóa sinh

GT

GD

GT

GD

SD

GT

GT

GT

GT

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

 

BF3111 

Vi sinh vật

GT

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

BF3112 

Thí nghiệm vi sinh vật  

SD

SD

GD

SD

SD

GT

SD

SD

GD

GT

GT

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

 

BF3113 

Sinh học tế bào và miễn dịch

GT

GD

GD

SD

GT

SD

GT

GT

SD

GT

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

BF3114

Sinh thái môi trường học

GD

SD

GD

GD

GD

 

SD

GT

GT

 

SD

SD

GT

GD

GD

SD

SD

 

 

BF3115

Di truyền học và Sinh học phân tử

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

BF3116

Kỹ thuật gen

GT

SD

GD

SD

GD

GD

SD

SD

GD

GD

SD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

BF3123

Tin sinh học

SD

GT

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BF3117 

Phương pháp phân tích trong CNSH

GT

GT

SD

GD

GD

SD

SD

SD

GT

SD

SD

SD

SD

GD

SD

SD

SD

 

 

 

Tự chọn theo định hướng (Chuyên ngành KS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn bắt buộc (Chọn 14 TC/ 25TC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BF4151

Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

SD

SD

GT

GD

SD

SD

SD

 

 

BF4161

TN Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

SD

SD

GT

GD

SD

SD

SD

 

 

BF4152

Công nghệ vi sinh vật

SD

 

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

GD

 

 

 

 

SD

 

 

BF4162

TN Công nghệ lên men

GT

SD

GT

SD

SD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GD

GT

GT

GT

 

 

BF4153

Công nghệ tế bào động vật

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

BF4163

TN Kỹ thuật DNA  tái tổ hợp

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

BF4154

Công nghệ enzyme

SD

GD

GD

GD

GT

SD

SD

GT

GT

 

 

 

GT

GT

SD

GT

GT

 

 

BF4164

TN Công nghệ enzyme

SD

GD

GD

GD

SD

SD

Sd

 

 

SD

SD

 

 

 

SD

 

GT

 

 

BF4155

Kỹ thuật thu nhận Hợp chất có hoạt tính sinh học từ thực vật

GD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

SD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

GD

 

 

BF4165

TN thu nhận các hoạt chất sinh học từ thực vật

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

Đồ án-thực tập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH3441 

Đồ án quá trình và thiết bị

SD

GD

GD

GT

GD

SD

SD

GT

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

BF3122 

Đồ án chuyên ngành

SD

 

GD

GD

 

 

 

 

 

GD

 

 

SD

SD

SD

SD

 

 

 

BF4181

Thực tập kỹ thuật

GT

SD

GD

SD

SD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GD

GD

GT

GT

 

 

 

Đồ án tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BF4190

Đồ án tốt nghiệp

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 


 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2012

 

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 Tải file: Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật Sinh học

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 10:07