Cử nhân Kỹ thuật Thực phẩm PDF. In Email
Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 09:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Tên chương trình: Cử nhân Kỹ thuật Thực phẩm

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật thực phẩm  (Food- Engineering)

Mã ngành: 52540101

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kỹ thuật  (Bachelor of Food-Engineering, BEng)

A. Chuẩn đầu ra của chương trình

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân kỹ thuật Thực phẩm của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

1.    Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu, phát triển, tư vấn, quản lý và sản xuất trong lĩnh vực rộng của ngành công nghệ thực phẩm:

1.1   Khả năng áp dụng kiến thức toán học, vật lý, hóa học và công nghệ

1.2   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở ngành kỹ thuật thực phẩm trong nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm

1.3   Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi và chuyên sâu của kỹ thuật thực phẩm để thiết kế dây chuyền sản xuất, đánh giá các giải pháp công nghệ thực phẩm

2.    Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1   Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

2.2   Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức.

2.3   Tư duy hệ thống và tư duy phê bình.

2.4   Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc.

2.5   Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời.

3.    Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1   Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm đa ngành.

3.2   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3.3   Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.

4.    Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị  sử dụng trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm

4.1   Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật ứng dụng công nghệ thực phẩm với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường.

4.2   Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp, đề xuất và xây dựng các dự án ứng dụng kỹ thuật thực phẩm.

4.3   Năng lực thiết kế dây chuyền công nghệ sản phẩm của lĩnh vực công nghệ thực phẩm.

4.4   Năng lực triển khai và đưa vào vận hành hệ thống dây chuyền thiết bị của lĩnh vực công nghệ thực phẩm.

4.5 Năng lực vận hành, bảo trì hệ thống và thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hoá công nghiệp.

5.    Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1   Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2   Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 


B. Đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong chương trình

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
(GD: Giảng dạy - GT: Giới thiệu - SD:
Sử dụng, rèn luyện)

 

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

 
GD

GD

GD

GD

GD

GD

GDGT

GD


 GD

 GD

 GT

GD
 

GD

GT

GT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD

SD

 

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

GD

GD

SD

 

SD

 

 

SD

 

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT

GD

GT

GD

SD

GT

GT

GT

GT

GD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

 

GT

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

 

 

 

SD

GD

GD

GD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

 

 

 

SD

 

GT

 

 

 

GD

GT

GD

GD

GD

GT

SD

GT

GT

SD

SD

SD

GD

SD

SD

SD

GT

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD

GT

SD

GD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

SD

GT

SD

SD

GT

GD

GT

 

 

 

SD

GT

SD

SD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

SD

GT

SD

SD

GT

GD

GT

 

 

 

GT

GD

GD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

 

GT

GD

GT

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GD

GT

GT

GT

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

 

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

SD

SD

GT

GD

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD

GT

SD

GD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

SD

GT

SD

SD

GT

GD

GT

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

SD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

 

SD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

 

 

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD

GT

SD

GD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

SD

GT

SD

SD

GT

GD

GT

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

GD

GD

GD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GD

SD

GT

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 


Hà Nội, ngày      tháng     năm 2012


VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Tải file: Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật Thực phẩm

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 10:02